samxreT oseTis sabWoTa demokratiuli respublikis saxalxo deputatTa 15 (1) se­si­is gadawyvetileba “ssr kavSirSi sakuTrebis Sesaxeb” ssr kavSiris kanonis  Taobaze

Tanaxmad “ssr kavSirSi sakuTrebis Sesaxeb” ssr kavSiris kanonisa (ganyofileba IV, muxli 20, punqti 1) miwa da misi wiaRiseuli, wylebi, mcenareTa da cxovelTa samyaro warmoadgens samxreT oseTis xalxis ganuyofel sakuTrebas.

samxreT oseTis sabWoTa demokratiuli respublika ssr kavSiris kanonebisa da sakuTari sa­kanonmdeblo aqtebis farglebSi axorcielebs miwis da sxva bunebrivi resursebis flobas, sar­geblobas da gankargvas mTel Tavis teritoriaze Tavisi xalxis interesebis Sesabamisad.

samxreT oseTis sabWoTa demokratiuli respublikis

droebiTi aRmasrulebeli komitetis Tavmjdomare t. kulumbekovi.

samxreT oseTis sabWoTa demokratiuli

respublikis droebiTi aRmasrulebeli komitetis mdivani  i. kokoevi.

16 oqtomberi 1990 weli.

(ga­ze­Ti «Советская Осетия», № 199, 23 oqtomberi 1990 w. sakuTari Targmani)