erToblivi deklaracia aSS-ruseTis axali urTierTobebis Sesaxeb

 amerikis SeerTebuli Statebi da ruseTis federacia,…... daadgnen ra axali urTierTobebis Camoyalibebis gzas ocdameerTe saukuneSi da gamoTqves neba megobrobaze, TanamSromlobaze, saerTo faseulobebze, ndobaze, gulwrfelobasa da prognozirebadobaze dafuZnebuli urTierTobebis Sesaqmnelad; acxadeben ra Tavis rwmenas imasTan mimarTebaSi, rom axali globaluri gamowvevebi da safrTxeebi moiTxoven urTierTobebisaTvis Tvisobrivad axal safuZvels; mzad arian iTanamSromlon, sxva qveynebsa da saerTaSoriso organizaciebTan am gamowvevebsa da safrTxeebze reagirebisaTvis da amgvarad Seitanon wvlili mSvidobiani, keTildReobiT aRsavse da Tavisufali samyaros Seqmnasa da strategiuli usafrTxoebis gamyarebaSi;

acxadeben, rogorc TanamSromlobis safuZvels:

Cven miviswrafviT axali tipis strategiuli TanamSromlobisaken. epoqa, romelSic amerikis SeerTebuli Statebi da ruseTi ganixilavdnen erTmaneTs rogorc mters an strategiul safrTxes, dasrulebulia. Cven partniorebi varT da viTanamSromlebT stabilurobis, usafrTxoebis da ekonomikuri integraciis gaRrmavebisa, erToblivi ZalebiT globalur gamowvevebze reagirebisa da regionaluri konfliqtebis mogvarebis xelSewyobis mizniT.

aRniSnuli miznebis misaRwevad amerikis SeerTebuli Statebi da ruseTi gaagrZeleben intensiur dialogs saerTaSoriso da regionaluri problemebis aqtiurad gansaxilvelad, rogorc ormxriv urTierTobebSi, aseve saerTaSoriso forumebze, gaeros uSiSroebis sabWos, “didi rvianisa” da euTos CaTvliT. gansxvavebuli Sexedulebebis arsebobis SemTxvevaSi, Cven viTanamSromlebT, raTa sxvadasxva mosazrebebi iyos Sejerebuli urTierTndobis niadagze.

Cven vixelmZRvanelebT iseTi ZiriTadi faseulobebis pativiscemiT, rogoricaa demokratia, adamianis uflebebi, sityvisa da mediis Tavisufleba, Semwynarebloba, kanonis uzenaesoba da ekonomikuri SesaZleblobebi.

(...)

TanamSromloba politikur sferoSi

amerikis SeerTebuli Statebi da ruseTi ukve moqmedeben rogorc partniorebi da klientebi 21-e saukunis gamowvevebTan mimarTebaSi. 2001 wlis 21 oqtombris erToblivi deklaraciis Sesabamisad, Cveni qveynebi ukve warmoadgenen mokavSireebs saerTaSoriso terorizmis winaaRmdeg globalur brZolaSi. (...)

Cven vaRiarebT saerTo interesebs centralur aziasa da samxreT kavkasiaSi, regionis yvela qveynis stabilurobis, suverenulobisa da teritoriuli mTlianobis dacvis xelSesawyobad.

amerikis SeerTebuli Statebi da ruseTi uars amboben “super saxelmwifoebis” metoqeobis warumatebel modelze, romelsac SeuZlia mxolod gaamZafros am regionebSi konfliqtebis potenciali. Cven mxars davuWerT ekonomikur da politikur ganviTarebasa da adamianis uflebebis dacvas da amavdroulad gavafarTovebT humanitarul TanamSromlobasa da terorizmisa da narkobiznesis winaaRmdeg mimarTul TanamSromlobas.

amerikis SeerTebuli Statebi da ruseTi ganaviTareben TanamSromlobas regionaluri konfliqtebis mosagvareblad, afxazeTsa da mTian yarabaRSi arsebuli konfliqtebis CaTvliT da moldovaSi arsebuli dnestrispireTis sakiTxis gaTvaliswinebiT. Cven erTxmad movuwodebT azerbaijanisa da somxeTis prezidentebs gamoamJRavnon moqniloba da konstruqciuli midgoma mTiani yarabaRis konfliqtis mosagvareblad. euTo-s minskis jgufis ori Tana-Tavmjdomaris statusidan gamomdinare, aSS da ruseTi mzad arian amgvari Zalisxmevis mxardasaWerad.

(...)

amerikis SeerTebuli Statebis prezidenti jorj u. buSi.

ruseTis federaciis prezidenti vladimer putini.

moskovi, 2002 wlis 24 maisi.

(www.usinfo.state.gov)