afxazeTSi agraruli reformis gatarebis da saxelmwifo qonebis marTvis droebiTi debuleba

awi, avtonomiuri afxazeTis konstituciis SemuSavebamde, agraruli reformis gatarebis sakiTxze yalibdeba Semdegi debuleba:

agraruli reformis gatarebis da saxelmwifo kulturulad faseuli mamulebis marTva afxazeTSi ekisreba afxazeTis komisariats misi miwaTmoqmedebis ganyofilebis saxiT.

miwaTmoqmedebis ganyofilebis gamge da ganyofilebis sxva pasuxismgebeli muSakebi, agreTve kulturulad faseuli mamulebis mmarTvelebi, iniSnebian afxazeTis komisariatis mier miwaTmoqmedebis saministrosTan SeTanxmebiT.

1. miwaTmoqmedebis ganyofileba angariSs abarebs afxazeTis komisariats da aZlevs yovelTviur angariSebs miwaTmoqmedebis saministros.

2. agraruli reformis gasatareblad miwaTmoqmedebis ganyofilebasTan fuZndeba miznobrivi nawili.

3. saxelmwifo kulturulad faseuli mamulebis miReba xorcieldeba daCqarebuli wesiT miwaTmoqmedebis ganyofilebis daniSnuli sami pirisagan Semdgari miwaTmoqmedebis ganyofilebis daniSnuli gansakuTrebuli komisiis mier.

SeniSvna: saxelmwifo mamulebis miRebis aucileblobis SemTxvevaSi iqmneba qvekomisia _ igive SemadgenlobiT.

6. saxelmwifo kulturulad faseuli mamulebis eqsploataciisa da marTvisaTvis afxazeTis komisariati miwaTmoqmedebis ganyofilebis meSveobiT SeimuSavebs daCqarebuli wesiT xarjTaRricxvebsa da sameurneo gegmebs, romelTac warudgens miwaTmoqmedebis saministros cvlilebebis Sesatanad sakanonmdeblo dawesebulebaSi.

7.kulturul-Rirebuli mamulebis eqspluataciidan miRebul SemosavlebSi afxazeTis komisariatis wilis winaswar gadawyvetis gareSe, gadasaxadis gaangariSeba warmoebs saerTo safuZvlebze sxva saxelmwifo mamulebTan erTad.

8.mosaxleobaSi sasoflo-sameurneo codnis gasavrceleblad erT-erT saxelmwifo kulturul-Rirebuli mamulSi ixsneba sasoflo-sameurneo skola.

9. miwaTmoqmedebis ganyofilebas evaleba saerTo zedamxedveloba soxumis sabaRe sacdeli sadguris da miwaTmoqmedebis saministros satyeo ganyofilebis adgilobrivi Cinosnebis saqmianobaze, romelTa saqmianobis Sesaxebac acnobebs miwaTmoqmedebis saministros.

10. agraruli reformis gatarebisas afxazeTis gansakuTrebuli pirobebiT gamowveuli da arsebuli kanondebulebebiT gauTvaliswinebeli sakiTxebis wamoWris SemTxvevaSi, romelic moiTxovs sakanonmdeblo organos sanqcias, afxazeTis komisariati afxazeTis saxalxo sabWos da miwaTmoqmedebis saministros warudgens Sesabamis kanonproeqts da Tavis mosazrebebs mTavrobaSi da damfuZnebel krebaSi Sesatanad.

20 dekemberi 1919 weli

(saqarTvelos centraluri saxelmwifo saistorio arqivi, f. 1861, anaw. 1, saq. 200, furc. 1.  sa­ku­Ta­ri Tar­g­ma­ni)