1997 wlis 4-5 martis oqmis danarTi # 2

qarTul-osuri konfliqtis srulmasStabiani mowesrigebis Sesaxeb molaparakebebze sruluflebiani delegaciebis muSaobis wesi

qarTuli da samxreT-osuri mxareebis delegaciebi, romelTac qarTul-osuri konfliq­tis srulmasStabiani mowesrigebis mizniT miniWebuli aqvT specialuri uflebamosileba, Seq­mni­lia qalaq vladikavkazSi e. a. SevardanaZisa da l. a. Cibirovis 1996 wlis 27 agvistos Sexvedris Se­degebis Sesaxeb gancxadebisa Tanaxmad mxareTa SeTanxmebis aRsasruleblad da moqmedeben zemoxsenebuli gancxadebis safuZvelze, aseve, qarTul-osuri konfliqtis mowesrigebis prin­ci­pebis Sesaxeb 1992 wlis 24 ivnisis SeTanxmebis, euTos monawileobiT, qarTuli, samxreT-osu­ri, rusuli da Crdilo-osuri mxareebis 1995 wlis 30 oqtombris Sexvedris oqmis da @qarTul-osu­ri konfliqtis  monawile mxareTa Soris uSiSroebis uzrunvelyofisa da urTierTndobis gan­mtkicebis RonisZiebaTa Sesaxeb 1996 wlis 16 maisis memorandumis@ safuZvelze. sruluf­le­biani delegaciebis muSaobis saboloo mizans warmoadgens mxareTa Soris Tanxmobis miRweva maTi urTierTobebis yvela sadavo sakiTxebze da konfliqtis srulmasStabiani mowesrigebis uz­runvelyofa konfliqtis  mxareebs,  rusuli da Crdilo-osuri mxareebis warmomadgenlebs Soris,  euTos monawileobiT, mudmivi molaparakebebis procesis organizebis gziT.

1. delegaciebis muSaoba warmoadgens konfliqtis ori mxaris, agreTve, rusuli da Crdi­lo-osuri mxareebis warmomadgenlebis, euTos monawileobiT, mudmiv molaparakebaTa process. mo­laparakebaTa procesis umaRles saorganizacio formas warmoadgens mxareTa delegaciebis Sex­vedra delegaciebis xelmZRvanelebis da maTi sxva wevrebis saxiT.

2.. delegaciebis SemadgenlobaSi Sedian mxareTa xelmZRvanelobis mier maTi Sexedule­bi­samebr daniSnuli specialuri warmomagenlebi-delegaciaTa xelmZRvanelebi, uflebamosil­ni miiRon gadawyvetilebani Tavisi mxaris saxeliT maT gamgeblobas mikuTvnebul yvela saki­Txze, xeli moaweron Tavisi mxaris saxeliT Sesabamis dokumentebs.

TiToeuli mxaris xelmZRvanelobis Sexedulebisamebr delegaciis xelmZRvanels SeiZ­leba hyavdes moadgile, romelsac eqneba delegaciis xelmZRvanelis funqciebis Sesrulebis uf­leba am ukanasknelis aryofnis SemTxvevaSi, an sxva SemTxvevebSi misi davalebiT.

3. muSaobisaTvis xelisSewyobis mizniT mxareebis mier SeiZleba moziduli iqnen sxvadasxva sa­erTaSoriso, maT Soris arasamTavrobo organizaciebis warmomadgenlebi.

4. molaparakebaTa procesis ZiriTad amocanas warmoadgens qarTul-osuri konfliqtis mo­wesrigebis sxvadasxva aspeqtebze mxareebisaTvis misaRebi gadawyvetilebebis SemuSaveba da miReba.

am dros mxareebi xelmZRvaneloben gaeros wesdebis fuZemdebluri principebiT da euTos gadawyvetilebebiT, maT Soris, saxelmwifoTa teritoriuli mTlianobis principiTa da xalxTa TviT­gamorkvevis uflebiT.

5. molaparakebaTa procesis saboloo Sedegi unda iqnes iseTi dokumentis xelmowera, ro­me­lic srulad gadawyvets uTanxmoebas konfliqtis mxareebs Soris.

es dokumenti ZalaSi Sedis mxareebis mier dawesebuli aucilebeli procedurebis gavlis Semdeg.

saboloo mowesrigebis miRwevamde da xsenebuli dokumentis xelmoweramde mxareebs Se­uZ­liaT calkeul sakiTxebze erToblivi gadawyvetilebebis miiReba, oqmebis, gancxadebebis, Se­Tan­xmebebis, sxva Sualeduri dokumentebis xelmowera.

6. muSaobis ZiriTadi mimarTulebebis mixedviT dakisrebuli amocanebis Sesasruleblad mxareebis mier iqmneba saeqsperto jgufebi.

saeqsperto jgufebis muSaobaSi, mxareTa SeTanxmebisamebr, SeiZleba mozidulni iqnen specialistebi sxva qveynebidan da saerTaSoriso, maT Soris arasamTavrobo organizaciebdan.

saeqsperto jgufebi awarmoeben molaparakebebs sakiTxebze, romelnic miekuTvnebian maT kom­petencias da mxareTa Tanxmobis safuZvelze amzadeben analitikur masalebs, delegaciebi­sa­Tvis sxvadasxva dokumentebis proeqtebs. Tavis samuSaoSi saeqsperto jgufebs ufleba aqvT moiTxovon da miiRon aucilebeli cnobebi Sesabamisi saxelmwifo uwyebebisa da dawesebu­le­be­bisagan.

saboloo gadawyvetilebani saeqsperto jgufebis mier SemuSavebul winadadebebze da pro­eqtebze miiReba delegaciebis Sexvedrebze.

7. Tavis muSaobas delegaciebi warmarTaven mWidro kontaqtSi da koordinaciiT Sereul sa­kontrolo komisiasTan, sxva organoebTan, romelnic Seqmnilni arian konfliqtis srulmas­Sta­biani mowesrigebis kalapotSi qarTul-osuri urTierTobebis sxvadasxva aspeqtebis ga­da­wyvetis mizniT.

8. delegaciis wevrebi sargebloben diplomatiuri imunitetiT da privilegiebiT saer­Ta­Soriso samarTlis normebis Sesabamisad.

mxareTa warmomadgenlebi adgilebze daxmarebas uweven delegaciebis wevrebs da uzrun­vel­yofen maT usafrTxoebas.

9. sazogadoebriobis obieqturad informirebis mizniT delegaciebma SeiZleba wa­rud­gi­non masobrivi informaciis saSualebebs masalebi Tavisi samuSaos mimdinareobis Sesaxeb.

10. delegaciebis Sexvedrebi tardeba saWiroebisamebr. morigi Sexvedris Catarebis ad­gi­li da vada ganisazRvreba mxareTa SeTanxmebiT.

11. delegaciaTa Sexvedrebze gadawyvetilebani miiReba mxareTa konsensusis safuZvelze.

12 mimdinare saorganizacio muSaobis gasatareblad da mxareebTan operatiuli kavSiris Se­sanarCuneblad mxareebis mier samdivno iqmneba.

13. molaparakebaTa mudmivi procesi dasruldeba qarTul-osuri konfliqtis srul­mas­Stabiani mowesrigebis da am wesis me-5 muxlSi miTiTebuli dokumentis ZalaSi Sesvlis Semdeg.

miRebulia qarTul-osuri konfliqtis srulmasStabiani mowesrigebis miRwevis mizniT specialuri uflebamosilebebiT aRWurvili qarTuli da samxreT-osuri mxareebis delegaci­e­bis, agreTve, rusuli da Crdilo-osuri mxareebis warmomadgenelTa, euTos monawileobiT, Se­xvedris oqmis Sesabamisad.

q. moskovi, 1997 wlis 5 marti

(konfliqtebis mogvarebis sakiTxebSi saqarTvelos saxelmwifo ministris aparatis arqivi. sakuTari Targmani)