ruseTis federaciis federaluri krebis federaciis sabWos dadgenileba qarTul-osuri konfliqtis zonaSi mSvidobisa da usafrTxoebis mxardasaWerad damatebiTi mSvidobisyofis Zalebis, ruseTis federaciis SeiaraRebuli Zalebis gamoyenebis Sesaxeb

ganixila ra ruseTis federaciis prezidentis mimarTva da eyrdnoba ra ruseTis federaciis konstituciis 102-e muxlis pirveli nawilis g punqts, ruseTis federaciis federaluri krebis federaciis sabWo adgens:

Tanxmoba mieces qarTul-osuri konfliqtis zonaSi mSvidobisa da usafrTxoebis mxardasaWerad gamoyenebul iqnes damatebiTi mSvidobisyofis Zalebi, ruseTis federaciis SeiaraRebuli Zalebi 2008 wlis 8 agvistodan.

ruseTis federaciis federaluri

krebis federaciis sabWos Tavmjdomare s. mironovi

moskovi, 2008 wlis 25 agvisto

(www. duma.gov.ge)