ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is fe­de­ra­lu­ri kre­bis sa­xel­m­wi­fo du­mis dad­ge­ni­le­ba sam­x­reT ose­Tis, sa­qar­T­ve­lo, sa­xal­xo me­ur­ne­o­bis ener­ge­ti­ku­li re­sur­se­biT dax­ma­re­bis aR­mo­Ce­nis Se­sa­xeb

sam­x­reT ose­Ti, sa­qar­T­ve­los­Tan ur­Ti­er­To­bis faq­ti­u­ri gaw­y­ve­ti­sa da 1990 wli­dan mim­di­­na­re mo­la­pa­ra­ke­bis rTu­li pro­ce­sis pi­ro­beb­Si, um­Zi­mes eko­no­mi­kur mdgo­ma­re­o­ba­Si im­yo­fe­­ba.

sa­qar­T­ve­los mxa­re or­m­x­ri­vi xel­Sek­ru­le­bis xel­mo­we­ram­de sam­x­reT oseTs ar uwevs ra­i­me mniS­v­ne­lo­van dax­ma­re­bas, mi­u­xe­da­vad imi­sa, rom q. soW­Si 1992 wels xel­mo­we­ri­li iq­na fu­Zem­deb­lu­ri do­ku­men­te­bi, rom­li­Tac gan­saz­R­v­ru­lia sam­x­reT ose­Tis mdgo­ma­re­o­ba. am sa­kiT­xiT ag­reT­ve da­ka­ve­bu­lia Se­re­u­li sa­kon­t­ro­lo ko­mi­sia ru­se­Tis mTav­ro­bis war­mo­mad­ge­nel­Ta mo­na­wi­le­o­biT.

sam­x­reT ose­Tis mTa­va­ri sa­Wir­bo­ro­to prob­le­ma aris sa­ku­Ta­ri ener­ge­ti­ku­li re­sur­se­bis uqon­lo­ba, ro­me­lic mxo­lod ru­se­Ti­dan iv­se­ba da, sam­wu­xa­rod, mniS­v­ne­lo­va­ni Se­fer­xe­be­biT, rac iw­vevs Zi­ri­Ta­di sa­si­coc­x­lo mniS­v­ne­lo­bis obi­eq­te­bis ga­mor­T­vas. Cer­de­ba sa­war­mo­e­bi, pu­ris sac­xo­be­bi, wyde­ba sa­a­vad­m­yo­fo­e­bis, sam­So­bi­a­ro sax­le­bis, sko­le­bis fun­q­ci­o­ni­re­ba. di­­di da­Zab­viT xor­ci­el­de­ba mo­sax­le­o­bis mo­ma­ra­ge­ba kve­bis pro­duq­te­biT. ener­go­mo­ma­ra­ge­bis prob­le­ma gan­sa­kuT­re­biT mwvav­de­ba mo­ma­va­li mkac­ri zam­T­ris win, rac sam­x­reT ose­Tis mo­sax­le­o­bas ar­se­bo­bis zRvar­ze aye­nebs.

aseT kri­ti­kul si­tu­a­ci­a­Si sam­x­reT oseTs ru­se­Tis da­ux­ma­reb­lad ar Se­uZ­lia Ta­vi ga­ar­T­vas mis wi­na­Se mdgar prob­le­mebs.

ru­se­Tis sa­aq­cio sa­zo­ga­do­e­bas «ЕЭС России» gan­z­ra­xu­li aqvs 1998 wlis 9 no­em­b­ri­dan mTli­a­nad ga­mor­Tos eleq­t­ro­e­ner­gia. ga­zis mi­wo­de­ba­ze ar­se­bu­li kvo­tis mi­u­xe­da­vad, mas sam­x­reT ose­Ti uk­ve xuT wel­ze me­tia ar iRebs.

iT­va­lis­wi­nebs ra Seq­m­nil mdgo­ma­re­o­ba­sa da ener­ge­ti­ku­li re­sur­se­biT, pir­vel rig­Si, eleq­t­ro­e­ner­gi­iT da ga­ziT, sam­x­reT ose­Tis mo­sax­le­o­bis dax­ma­re­bis in­te­re­se­bi­dan ga­mom­di­na­re, ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is fe­de­ra­lu­ri kre­bis sa­xel­m­wi­fo du­ma ad­gens:

1. re­ko­men­da­cia mi­e­ceT ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is mTav­ro­ba­sa da Crdi­lo­eT oseT-ala­ni­is res­pub­li­kis mTav­ro­bas ga­ni­xi­lon da­va­li­a­ne­bis da­far­vam­de sam­x­reT ose­Tis­T­vis eleq­t­ro­e­ner­gi­i­sa da ga­zis mi­wo­de­bis sa­kiT­xi.

2. aRi­niS­nos, rom sa­qar­T­ve­lo ar as­ru­lebs q. soW­Si 1992 wels xel­mo­we­ril xel­Sek­ru­le­bas da Se­re­u­li sa­kon­t­ro­lo ko­mi­si­is far­g­leb­Si xel­mo­we­ril Se­Tan­x­me­bas, sam­x­reT ose­Tis sa­xal­xo me­ur­ne­o­bis aR­d­ge­nis na­wil­Si.

3. es dad­ge­ni­le­ba Za­la­Si Se­dis mi­si mi­Re­bis dRi­dan.

ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is fe­de­ra­lu­ri

kre­bis sa­xel­m­wi­fo du­mis Tav­m­j­do­ma­re g. n. se­lez­ni­o­vi.

1998 wlis 11 no­em­be­ri.

(Ведомости Федерального Собрания Российской Федераций, 1998, # 34, gv. 22. sa­ku­Ta­ri Tar­g­mani