af­xa­ze­Tis sa­xal­xo kre­ba _ par­la­men­tis dad­ge­ni­le­baaf­xa­zeT­Si, sa­qar­T­ve­lo, kon­f­liq­tis zo­na­Si sam­S­vi­do­bo ope­ra­ci­is gan­vi­Ta­re­bis Se­sa­xeb~ dsT-s wev­ri sa­xel­m­wi­fo­e­bis me­Ta­ur­Ta sab­Wos 1997 wlis 28 mar­tis ga­daw­y­ve­ti­le­bis Ta­o­ba­ze

mo­is­mi­na da ga­ni­xi­la ra ka­non­m­deb­lo­bis ko­mi­te­tis in­for­ma­cia ~af­xa­zeT­Si, sa­qar­T­ve­lo, kon­f­liq­tis zo­na­Si sam­S­vi­do­bo ope­ra­ci­is gan­vi­Ta­re­bis Se­sa­xeb~ dsT-s wev­ri sa­xel­m­wi­fo­­e­bis me­Ta­ur­Ta sab­Wos mi­er mi­Re­bu­li ga­daw­y­ve­ti­le­bis Se­sa­xeb, af­xa­ze­Tis res­pub­li­kis sa­xal­xo kre­ba _ par­la­men­ti aR­niS­navs, rom ga­daw­y­ve­ti­le­ba usaf­r­T­xo­e­bis zo­nis ga­far­To­e­bis Se­sa­xeb ewi­na­aR­m­de­ge­ba cec­x­lis Sew­y­ve­ti­sa da mxa­re­Ta da­So­ri­So­re­bis Se­sa­xeb 1994 wlis 14 ma­i­sis Se­Tan­x­me­bas, rom­lis mi­xed­vi­Tac qar­Tul-af­xa­zu­ri kon­f­liq­tis zo­na­Si Sey­va­nil iq­na sam­S­vi­­do­bo Za­le­bi, igi gar­da­uv­lad ga­mo­iw­vevs mdgo­ma­re­o­bis des­ta­bi­li­za­ci­as re­gi­on­Si. am Se­Tan­x­me­bis Se­sa­ba­mi­sad ~dsT-s sam­S­vi­do­bo Za­le­bis fun­q­cia aris is, rom maq­si­ma­lu­ri Za­lis­x­me­va mo­ax­ma­ros cec­x­lis Sew­y­ve­tas da mi­s ga­nux­rel dac­vas. gar­da amis, maT­ma yof­nam xe­li un­da Se­uw­yos ad­gil­nac­val pir­Ta usaf­r­T­xo dab­ru­ne­bas, pir­vel rig­Si, ga­lis ra­i­on­Si~.

sam­S­vi­do­bo Za­le­bis man­dat­Si cvli­le­be­bi Se­iZ­le­ba Se­ta­nil iq­nes mxo­lod ori­ve mxa­ris Tan­x­mo­biT.

af­xa­ze­Tis res­pub­li­kis sa­xal­xo kre­bas _ par­la­ments mi­aC­nia, rom af­xa­ze­Tis, ro­gorc kon­f­liq­tis mo­na­wi­le mxa­ris, az­ris ig­no­ri­re­bam Se­iZ­le­ba ga­mo­iw­vi­os mxo­lod da­pi­ris­pi­re­bis gaZ­li­e­re­ba da qar­Tul-af­xa­zu­ri Se­i­a­ra­Re­bu­li kon­f­liq­tis po­li­ti­ku­ri mo­wes­ri­ge­bis pro­ce­sis CaS­la.

man­dat­Si cvli­le­bis Se­ta­na Se­iZ­le­ba mxo­lod ori­ve mxa­ris Tan­x­mo­biT.

af­xa­ze­Tis res­pub­li­kis sa­xal­xo kre­ba _ par­la­men­ti ad­gens:

1. usaf­r­T­xo­e­bis zo­nis ga­far­To­e­bis Se­sa­xeb1997 wlis 28 mar­tis dsT-s wev­ri sa­xel­m­wi­fo­e­bis me­Ta­ur­Ta sab­Wos ga­daw­y­ve­ti­le­ba, rac gu­lis­x­mobs sam­S­vi­do­bo Za­le­bis dis­lo­ka­ci­is ad­gi­lis Se­sa­ba­mis Sec­v­las, mi­Re­bu­lia cec­x­lis Sew­y­ve­ti­sa da mxa­re­Ta da­So­ri­So­re­bis Se­sa­xeb1994 wlis 14 ma­i­sis Se­Tan­x­me­bis dar­R­ve­viT, af­xa­ze­Tis _ qar­Tul-af­xa­zu­ri kon­f­liq­tis mo­na­wi­le erT-er­Ti mxa­ris _ az­ris ga­uT­va­lis­wi­neb­lad, mi­u­Re­be­lia af­xa­zu­ri mxa­ri­saT­vis.

2. eT­xo­vos dsT-s wev­ri sa­xel­m­wi­fo­e­bis me­Ta­ur­Ta sab­Wo­sa da dsT-s sa­par­la­men­to asam­b­le­as mi­av­li­nos ko­mi­sia af­xa­ze­Tis res­pub­li­ka­Si, ra­Ta Ses­wav­lil iq­nes si­tu­a­cia da af­xa­ze­Tis mxa­ris wi­na­da­de­be­bi qar­Tul-af­xa­zu­ri Se­i­a­ra­Re­bu­li kon­f­liq­tis po­li­ti­ku­ri mo­wes­ri­ge­bis mi­saR­we­vad da mSvi­do­bis da­sa­ca­vad.

r. xa­ra­bua,

af­xa­ze­Tis res­pub­li­kis par­la­men­tis _ sa­xal­xo kre­bis spi­ke­ris mo­ad­gi­le.

1997 wlis 1 ap­ri­li.

(ga­ze­Ti «Республика Абхазия», № 28, 1997 wlis 16-18 ap­ri­li. sa­ku­Ta­ri Tar­g­ma­ni)