sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis sa­xel­m­wi­fo sabWos pre­zi­di­u­mis dad­ge­ni­le­ba af­xa­zeT­Si Seq­m­ni­li mdgo­ma­re­o­bis Se­sa­xeb

sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis sa­xel­m­wi­fo sab­Wos pre­zi­di­u­mi aR­niS­navs, rom mi­u­xe­da­vad ara­er­Ti ara­o­fi­ci­a­lu­ri gaf­r­T­xi­le­bi­sa da ko­le­gi­a­lu­ri rCe­vi­sa, af­xa­ze­Tis xel­m­Z­R­va­ne­lo­bas Ta­vi Se­e­ka­ve­bi­na vo­lun­ta­riz­mi­sa­gan, xe­li ae­Ro sa­kad­ro po­li­ti­ka­Si Za­lis­mi­e­ri me­To­de­bis ga­mo­ye­ne­ba­ze, man ma­inc ga­dad­ga Za­la­do­bis es na­bi­ji.

1992 wlis 24 iv­niss q. so­xum­Si Se­i­a­ra­Re­bul­ma pi­reb­ma al­ya Se­mo­ar­t­yes Si­na­gan saq­me­Ta sa­­mi­nis­t­ros Se­no­bas, mZi­med da­a­Sa­ves af­xa­ze­Tis Si­na­gan saq­me­Ta mi­nis­t­ri g. lo­mi­na­Ze, ra­mac ga­­mo­iw­via af­xa­ze­Tis mo­sax­le­o­bis, gan­sa­kuT­re­biT mi­si qar­Tu­li na­wi­lis aR­S­fo­Te­ba _ da­iw­yo da­­u­mor­Ci­leb­lo­ba (av­to­no­mi­u­ri res­pub­li­kis Si­na­gan saq­me­Ta ra­i­o­nu­li da sa­qa­la­qo gan­yo­fi­le­be­bis na­xe­var­ze me­ti sa­mi­nis­t­ros ar emor­Ci­le­ba), ga­moc­xad­da ga­fic­va, ram­de­ni­me sa­a­Tis gan­mav­lo­ba­Si Sew­y­da eleq­t­ro­e­ner­gi­is mi­wo­de­ba, ga­i­Ti­Sa kav­Sir­gab­mu­lo­bis sis­te­ma, Se­fer­x­da ko­mu­ni­ka­ci­e­bis sxva sa­Su­a­le­be­bis moq­me­de­ba. iq­m­ne­ba sa­SiS­ro­e­ba imi­sa, rom mov­le­ne­bis Sem­d­go­mi gan­vi­Ta­re­ba ga­mo­iw­vevs qa­oss da si­tu­a­ci­as umar­Tavs gax­dis.

sa­xel­m­wi­fo sab­Wo­Si Se­mo­su­li cno­be­biT af­xa­ze­Tis mo­sax­le­o­bis mniS­v­ne­lo­va­ni na­wi­li ar en­do­ba da ar emor­Ci­le­ba af­xa­ze­Tis uze­na­e­si sab­Wos Tav­m­j­do­ma­res.

Seq­m­ni­li vi­Ta­re­bis gaT­va­lis­wi­ne­biT sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis sa­xel­m­wi­fo sab­Wos pre­zi­di­u­mi ad­gens:

1. da­e­va­los af­xa­ze­Tis uze­na­e­si sab­Wos Tav­m­j­do­ma­ris pir­vel mo­ad­gi­les b-n T. na­da­re­iS­vils mdgo­ma­re­o­bis Sem­d­go­mi gar­Tu­le­bis, mo­sa­lod­ne­li da­pi­ris­pi­re­bi­sa da Se­ta­ke­bis Ta­vi­dan aci­le­bis miz­niT ko­or­di­na­cia ga­u­wi­os sta­bi­li­za­ci­is ga­da­u­de­be­li Ro­nis­Zi­e­be­bis gan­xor­ci­e­le­bas. gan­sa­kuT­re­bu­li yu­rad­Re­ba da­uT­mos sa­Ta­na­do ax­s­na-gan­mar­te­biT mu­Sa­o­bas af­xa­ze­Tis mo­sax­le­o­bas­Tan, mis qar­Tul na­wil­Tan.

2. b-ma T. na­da­re­iS­vil­ma uze­na­e­si sab­Wos Tav­m­j­do­ma­res­Tan, b-n v. ar­Zin­bas­Tan, af­xaz­Ta mxa­­ris de­pu­ta­teb­Tan, po­li­ti­kur par­ti­eb­Tan, ra­i­o­ne­bis xel­m­Z­R­va­ne­leb­Tan er­Tad uz­run­vel­yos yve­la au­ci­le­be­li zo­mis mi­Re­ba Seq­m­nil rTul vi­Ta­re­ba­Si mo­sa­lod­ne­li mwva­ve Se­de­ge­bis Ta­vi­dan aci­le­bis­T­vis da cxov­re­bis nor­ma­lu­ri rit­mis aR­d­ge­ni­saT­vis.

3. ba­ton­ma T. na­da­re­iS­vil­ma mi­Re­bu­li zo­me­bis da mim­di­na­re pro­ce­se­bis Se­sa­xeb ac­no­bos sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis sa­xel­m­wi­fo sab­Wos da dro­e­biT mTav­ro­bas.

sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis sa­xel­m­wi­fo sab­Wos pre­zi­di­u­mi.

(ga­ze­Ti “sa­qar­T­ve­los res­pub­li­ka~, # 118-119, 1992 wlis 1 iv­li­si)