af­xa­ze­Tis uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­u­mis dadge­ni­le­ba mo­qa­la­qe­Ta sur­vi­lis mi­xed­viT ma­Ti gva­ri­sa da erov­nu­li kuT­v­ni­le­bis Se­sa­xeb sa­an­ke­to Ca­na­we­reb­Si cvli­le­be­bis Se­ta­nis ne­bar­T­vis Se­sa­xeb

af­xa­ze­Tis mo­qa­la­qe­e­bi­saT­vis gva­ri­sa da erov­nu­li kuT­v­ni­le­bis ar­Ce­vis Ta­vi­suf­le­bis mi­ni­We­bis miz­niT af­xa­ze­Tis uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­u­mi ad­gens:

1. ne­ba da­er­Tos af­xa­ze­Tis ius­ti­ci­is sa­mi­nis­t­ros mo­qa­la­qe­Ta sur­vi­li­sa­mebr Se­uc­va­los maT gva­ri da erov­nu­li kuT­v­ni­le­bis Se­sa­xeb sa­an­ke­to mo­na­ce­me­bi.

2. Za­la­da­kar­gu­lad Ca­iT­va­los af­xa­ze­Tis te­ri­to­ri­a­ze ssrk mi­nis­t­r­Ta sab­Wos 1974 wlis 28 ag­vis­tos # 677 dad­ge­ni­le­biT dam­t­ki­ce­bu­li ssr kav­Sir­Si sa­pas­por­to sis­te­mis Se­sa­xeb de­bu­le­bis me-2 na­wi­lis uka­nas­k­ne­li wi­na­da­de­ba.

3. af­xa­ze­Tis mi­nis­t­r­Ta sab­Wom er­Ti Tvis va­da­Si da­am­t­ki­cos in­s­t­ruq­cia mo­qa­la­qe­Ta sur­vi­li­sa­mebr ma­Ti gva­ri­sa da erov­nu­li kuT­v­ni­le­bis Se­sa­xeb maTs sa­an­ke­to mo­na­ce­meb­Si cvli­le­be­bis Se­ta­nis Se­sa­xeb.

af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­u­mis Tav­m­j­do­ma­re v. ar­Zin­ba.

1992 wlis 26 ma­i­si.

(ga­ze­Ti “af­xa­ze­Ti xma~, # 89, 1992 wlis 30 ma­i­si)