af­xa­ze­Tis assr mi­nis­t­r­Ta sab­Wos dad­ge­ni­le­ba 1965-1974 wleb­Si da­ba­de­bul mo­qa­la­qe­Ta 1992 wlis ap­ril-iv­nis­Si nam­d­vil sam­xed­ro sam­sa­xur­Si gaw­ve­vis Se­sa­xeb

af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos 1992 wlis 31 mar­tis dad­ge­ni­le­bis... Se­sas­ru­leb­lad, af­xa­ze­Tis assr mi­nis­t­r­Ta sab­Wom da­ad­gi­na:

1. res­pub­li­kis sa­xal­xo da ra­i­o­nu­li sab­Wo­e­bis aR­mas­ko­meb­ma, ad­mi­nis­t­ra­ci­a­Ta me­Ta­u­reb­ma, sam­xed­ro-sa­mo­bi­li­za­cio gan­yo­fi­le­beb­Tan er­Tad, Ca­a­ta­ron 1965-1974 wleb­Si da­ba­de­bu­li mo­qa­la­qe­e­bi­sa nam­d­vil sam­xed­ro sam­sa­xur­Si mo­ri­gi gaw­ve­va 1992 wlis ap­ril-iv­nis­Si.

2. (...)

Si­na­gan saq­me­Ta sa­mi­nis­t­rom sis­te­ma­tu­ri dax­ma­re­ba ga­u­wi­os res­pub­li­kis sam­xed­ro-sa­mo­bi­li­za­cio gan­yo­fi­le­bebs im pir­Ta Ta­vis­d­ro­ul mo­Zi­e­ba­Si, rom­le­bic Tavs ari­de­ben nam­d­vil sam­xed­ro sam­sa­xurs, mi­i­Ros ga­dam­W­re­li zo­me­bi ma­Ti sis­x­lis sa­mar­T­lis pa­su­xis­ge­ba­Si ga­da­ce­mi­Tac ki.

3. eT­xo­vos af­xa­ze­Tis pro­ku­ra­tu­rebs _ Se­sa­ba­mi­si re­a­gi­re­bis ga­re­Se ar da­to­von moq­me­di ka­non­m­deb­lo­bis dar­R­ve­vis faq­te­bi.

(...)

5. af­xa­ze­Tis fi­nan­s­Ta sa­mi­nis­t­rom (amx. si­Wi­na­va) mo­ax­di­nos wve­vam­del­Ta ga­da­say­va­nad sat­ran­s­por­to mom­sa­xu­re­bi­s anaz­Ra­u­re­ba af­xa­ze­Tis sam­xed­ro-sa­mo­bi­li­za­cio sam­mar­T­ve­los mi­er war­d­ge­ni­li an­ga­ri­Se­bis mi­xed­viT.

6. af­xa­ze­Tis jan­m­r­Te­lo­bis dac­vis sa­mi­nis­t­rom nam­d­vil sam­xed­ro sam­sa­xur­Si gaw­ve­vis pe­ri­od­Si:

1992 wlis 25 ap­ri­li­dan 30 iv­ni­sam­de, 1965-1974 wleb­Si da­ba­de­bu­li mo­qa­la­qe­ni, ro­mel­Tac ara aqvT sam­xed­ro bi­le­Te­bi, ar mi­i­Ron sam­xed­ro-sa­mo­bi­li­za­cio gan­yo­fi­le­be­bis we­ri­lo­­bi­Ti Tan­x­mo­bis ga­re­Se sta­ci­o­na­rul mkur­na­lo­ba­ze da ga­mok­v­le­veb­ze, imaTs gar­da, vinc eq­s­­ter­nul dax­ma­re­bas sa­Wi­ro­ebs.

(...)

1992 wlis 30 ap­ri­li.

(ga­ze­Ti “af­xa­ze­Tis xma~, #76, 1992 wlis 12 ma­i­si)