sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis sam­xed­ro sab­Wos dad­ge­ni­le­ba sa­qar­T­ve­los res­pub­li­ka­Si ka­non­m­deb­lo­bis moq­me­de­bis Se­sa­xeb

sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis sam­xed­ro sab­Wos 1992 wlis 21 Te­ber­v­lis dek­la­ra­ci­iT res­pub­li­kis 1921 wlis 21 Te­ber­v­lis kon­s­ti­tu­ci­is uze­na­e­so­bi­sa da dRe­van­de­li re­a­li­e­bis gaT­va­lis­wi­ne­biT mi­si amoq­me­de­bis aRi­a­re­bas­Tan da­kav­Si­re­biT sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis sam­xed­ro sab­Wo ad­gens:

1. moq­me­di ka­non­m­deb­lo­bis sa­qar­T­ve­los kon­s­ti­tu­ci­is prin­ci­peb­Tan Se­sa­ba­mi­so­ba­Si moy­va­nam­de sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis te­ri­to­ri­a­ze moq­me­debs dRem­de ar­se­bu­li ka­non­m­deb­lo­ba, gar­da mi­si im na­wi­le­bi­sa, rom­le­bic ewi­na­aR­m­de­ge­ba sa­qar­T­ve­los kon­s­ti­tu­ci­is prin­ci­pebs.

2. da­e­va­los sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis dro­e­biT mTav­ro­bas, moq­me­di ka­non­m­deb­lo­ba Se­u­sa­ba­mos sa­qar­T­ve­los kon­s­ti­tu­ci­is prin­ci­pebs.

sam­xed­ro sab­Wos sa­xe­liT: T. ki­to­va­ni, j. io­se­li­a­ni.

1992 wlis 24 Te­ber­va­li.

(ga­ze­Ti “sa­qar­T­ve­los res­pub­li­ka~, # 36, 1992 wlis 25 Te­ber­va­li)