af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­u­mis dad­ge­ni­le­ba af­xa­zeT­Si mar­T­l­wes­ri­gi­­sa da ka­no­ni­e­re­bis uz­run­vel­yo­fis Ro­nis­Zi­e­ba­Ta Se­sa­xeb

af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­u­mi aR­niS­navs, rom af­xa­ze­Tis te­ri­to­ri­a­ze mkveT­rad ga­u­a­res­da sa­zo­ga­do­eb­riv-po­li­ti­ku­ri vi­Ta­re­ba, ri­gi sa­zo­ga­do­eb­ri­vi or­ga­ni­za­ci­e­bis mi­­er sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis Za­la­uf­le­bis axa­li struq­tu­re­bi­sad­mi da­u­mor­Ci­leb­lo­bis aq­ci­e­bis Ca­ta­re­bis Se­de­gad.

... am aq­ci­eb­ma mi­i­Res ka­non­sa­wi­na­aR­m­de­go xa­si­a­Ti, ew­yo­ba ara­san­q­ci­o­ni­re­bu­li mi­tin­ge­bi, msvle­lo­be­bi da ga­fic­ve­bi, TviT­ne­bu­rad ew­yo­ba pi­ke­te­bi, blo­ki­re­ba ukeT­de­ba rki­nig­zas. ma­Ti or­ga­ni­za­to­re­bi, sit­y­viT mo­u­wo­de­ben ra kon­s­ti­tu­ci­i­sa da ka­no­ne­bis dac­vi­sa­ken, Tvi­Ton uw­­yo­ben xels sa­zo­ga­do­eb­ri­vi wes­ri­gis dar­R­ve­vebs.

(...)

Se­i­a­ra­Re­bu­li kon­f­ron­ta­ci­is fon­ze, ra­sac Tbi­lis­Si hqon­da ad­gi­li da ra­sac moh­y­va ada­mi­an­Ta msxver­p­li, sa­zo­ga­do­eb­riv-po­li­ti­ku­ri vi­Ta­re­bi­sa da af­xa­ze­Tis sa­xal­xo me­ur­ne­o­bis obi­eq­te­bis mu­Sa­o­bis des­ta­bi­li­za­cia, ki­dev uf­ro ar­Tu­le­ben Seq­m­nil Sfo­Ti­an vi­Ta­re­bas da Se­iZ­le­ba ada­mi­an­Ta di­di jgu­fe­bis Se­ta­ke­ba­ni ga­mo­iw­vi­on.

(...)

... xel­m­Z­R­va­ne­lobs ra kon­s­ti­tu­ci­iT, af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­u­mi ad­gens:

1. af­xa­ze­Tis mi­nis­t­r­Ta sab­Wom, sa­qa­la­qo da ra­i­o­nu­li sab­Wo­e­bis aR­mas­ko­meb­ma Se­i­mu­Sa­on da mi­i­Ron ga­da­u­de­be­li zo­me­bi af­xa­ze­Tis qa­la­qeb­sa da ra­i­o­neb­Si sa­zo­ga­do­eb­ri­vi wes­ri­gis uz­­run­vel­sa­yo­fad, ga­aZ­li­e­ron kon­t­ro­li da xel­m­Z­R­va­ne­lo­ba sa­war­mo­e­bis, or­ga­ni­za­ci­e­bi­sa da da­we­se­bu­le­be­bis mu­Sa­o­bi­sad­mi.

2. af­xa­ze­Tis pro­ku­ra­tu­ram, Si­na­gan saq­me­Ta sa­mi­nis­t­rom, sa­zo­ga­do­eb­ri­vi usaf­r­T­xo­e­bis sam­sa­xu­reb­ma aq­ti­u­ri ze­gav­le­na mo­ax­di­non da ka­no­niT dad­ge­nil pa­su­xis­m­geb­lo­ba­Si ga­das­­cen sa­zo­ga­do­eb­ri­vi wes­ri­gis dam­r­R­vev­ni, maT So­ris ara­ka­no­ni­e­ri ga­fic­ve­bis, mi­tin­ge­bis or­­ga­ni­za­to­re­bic.

(...)

af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­u­mis Tav­m­j­do­ma­re v. ar­Zin­ba.

1992 wlis 13 ian­va­ri.

(ga­ze­Ti “af­xa­ze­Tis xma~, # 11, 1992 wlis 17 ian­va­ri)