sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wos dad­ge­ni­le­ba af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos ar­Cev­ne­bis Se­sa­xeb

af­xa­ze­Tis assr uze­na­es sab­Wos uf­le­ba­mo­si­le­bis va­da faq­tob­ri­vad da­um­Tav­r­da 1990 wlis 25 Te­ber­vals.

“sa­qar­T­ve­los ssr kon­s­ti­tu­ci­is (Zi­ri­Ta­di ka­no­nis) cvli­le­be­bi­sa da da­ma­te­be­bis Se­sa­xeb sa­qar­T­ve­los ssr ka­no­nis sa­moq­me­dod Se­mo­Re­bis we­sis Ta­o­ba­ze~ sa­qar­T­ve­los ssr uze­na­e­si sab­Wos 1989 wlis 18 no­em­b­ris dad­ge­ni­le­biT af­xa­ze­Tis assr uze­na­es sab­Wos Ta­vi­si uf­le­ba­mo­si­le­ba Se­u­nar­Cun­da af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos ar­Cev­ne­bam­de.

1990 wlis 4 de­kem­b­ris ka­no­nis re­daq­ci­iT Ca­mo­ya­li­be­bu­li af­xa­ze­Tis assr kon­s­ti­tu­ci­is 75-e mux­lis Se­sa­ba­mi­sad af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos uf­le­ba­mo­si­le­bis va­dis gag­r­Ze­le­ba daS­ve­bu­lia mxo­lod ga­mo­nak­lis Sem­T­x­ve­va­Si ara ume­tes 6 Tvi­sa.

mi­u­xe­da­vad ami­sa, af­xa­ze­Tis assr uze­na­es sab­Wos ar ga­ug­r­Ze­le­bia Ta­vi­si uf­le­ba­mo­si­le­bis va­da, ar mi­u­Ria af­xa­ze­Tis uze­na­e­si sab­Wos ar­Cev­ne­bis ka­no­ni da Se­sa­ba­mi­sad arc af­xa­ze­Tis uze­na­e­si sab­Wos ar­Cev­ne­bi da­u­niS­navs.

yo­ve­li­ve ze­mo­aR­niS­nu­li­dan ga­mom­di­na­re, sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wo ad­gens:

1. wi­na­da­de­ba mi­e­ces af­xa­ze­Tis assr uze­na­es sab­Wos:

af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos ar­Cev­ne­bi Ca­a­ta­ros ara ug­vi­a­nes 1991 wlis 1 oq­tom­b­ri­sa;

af­xa­ze­Tis assr kon­s­ti­tu­ci­is 75-e mux­lis Se­sa­ba­mi­sad ga­ag­r­Ze­los Ta­vi­si uf­le­ba­mo­si­le­­bis va­da a\wlis 15 mar­tam­de.

2. iqi­dan ga­mom­di­na­re, rom sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis kon­s­ti­tu­ci­is mi­xed­viT av­to­no­mi­ur res­pub­li­ka­Ta sa­xel­m­wi­fo xe­li­suf­le­bis or­ga­no­e­bis uf­le­ba­mo­si­le­bis va­da ga­ni­saz­R­v­ra xu­Ti wliT, xo­lo af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wo eqvs wel­ze me­tia moq­me­debs, am dad­ge­ni­le­bis pir­­ve­li mux­lis Se­us­ru­leb­lo­ba ga­mo­iw­vevs af­xa­ze­Tis assr res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wos ax­lan­de­li Se­mad­gen­lo­bis uf­le­ba­mo­si­le­bis Sew­y­ve­tas.

sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wos Tav­m­j­do­ma­re z. gam­sa­xur­dia.

1991 wlis 27 Te­ber­va­li.

(sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wos uw­ye­be­bi, 1991, # 2, gv. 92)