sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wos dad­ge­ni­le­ba sam­x­reT ose­Tis av­to­no­mi­u­­ri ol­qis sa­xal­xo de­pu­tat­Ta sab­Wos mi­er ol­qis sta­tu­sis Sec­v­lis Ta­o­ba­ze mi­Re­bul ga­da­w­y­ve­ti­le­ba­Ta Se­sa­xeb

sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wo aR­niS­navs, rom uka­nas­k­nel pe­ri­od­Si sam­x­reT ose­­Tis av­to­no­mi­ur ol­q­Si Se­i­niS­ne­ba se­pa­ra­tis­tu­li moZ­ra­o­ba, ro­me­lic xel­yofs sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis te­ri­to­ri­ul mTli­a­no­ba­sa da su­ve­re­ni­tets.

amis da­ma­das­tu­re­be­lia sam­x­reT ose­Tis av­to­no­mi­u­ri ol­qis sa­xal­xo de­pu­tat­Ta sab­Wos 1990 wlis 20 seq­tem­b­ris dad­ge­ni­le­ba ol­qis e. w. “sam­x­reT ose­Tis sab­Wo­Ta de­mok­ra­ti­ul res­pub­­li­kad~ gar­daq­m­nis Se­sa­xeb.

sa­qar­T­ve­los ssr uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­um­ma 1990 wlis 21 seq­tem­b­ris dad­ge­ni­le­biT ga­a­­uq­ma sam­x­reT ose­Tis av­to­no­mi­u­ri ol­qis sa­xal­xo de­pu­tat­Ta sab­Wos 1990 wlis 20 seq­tem­b­ris ga­­daw­y­ve­ti­le­ba.

mi­u­xe­da­vad ami­sa, a. w. 16 oq­tom­bers mow­ve­ul iq­na av­to­no­mi­u­ri ol­qis sab­Wos meT­xuT­me­te se­­sia, ro­mel­mac da­a­das­tu­ra Ta­vi­si wi­na ga­daw­y­ve­ti­le­ba, air­Cia e. w. “sam­x­reT ose­Tis sab­Wo­Ta de­­mok­ra­ti­u­li res­pub­li­kis aR­mas­ru­le­be­li ko­mi­te­ti~ da mi­i­Ro dro­e­bi­Ti de­bu­le­ba sam­x­reT ose­Tis sab­Wo­Ta de­mok­ra­ti­u­li res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wo­sa da sam­x­reT ose­Tis ad­gi­lob­ri­vi sab­Wo­e­bis ar­Cev­ne­bis Se­sa­xeb: ar­Cev­ne­bi da­i­niS­na 1990 wlis ori de­kem­b­ri­saT­vis.

sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wo ad­gens:

ga­uq­m­des sam­x­reT ose­Tis av­to­no­mi­u­ri ol­qis sa­xal­xo de­pu­ta­Ta sab­Wos dad­ge­ni­le­ba av­to­no­mi­u­ri ol­qis e. w. “sam­x­reT ose­Tis sab­Wo­Ta de­mok­ra­ti­ul res­pub­li­kad~ gar­daq­m­nis Se­sa­xeb da, aqe­dan ga­mom­di­na­re, mis mi­er mi­Re­bu­li yve­la ga­daw­y­ve­ti­le­ba, maT So­ris 1990 wlis 2 de­­kem­b­ris­T­vis ar­Cev­ne­bis da­niS­v­ni­sa da Ca­ta­re­bis Se­sa­xeb, rad­ga­nac isi­ni ewi­na­aR­m­de­ge­bi­an sa­qar­­T­ve­los res­pub­li­kis moq­me­di kon­s­ti­tu­ci­is, ag­reT­ve ssr kav­Si­ris kon­s­ti­tu­ci­is de­bu­le­bebs da sa­qar­T­ve­los ssr uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­u­mis 1990 wlis 2 seq­tem­b­ris dad­ge­ni­le­bas.

sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wo mi­mar­Tavs sam­x­reT ose­Tis av­to­no­mi­ur ol­q­Si mcxov­reb yve­la erov­ne­bis mo­qa­la­qes, gan­sa­kuT­re­biT osi erov­ne­bis mo­qa­la­qe­ebs, mo­wo­de­biT, ga­­mo­i­Ci­non ke­Til­go­ni­e­re­ba, po­li­ti­ku­ri win­da­xe­du­le­ba, sif­xiz­le da swo­rad Se­a­fa­son se­pa­ra­tis­tu­li Za­le­bis sa­xi­fa­To moq­me­de­ba, ro­mel­sac Se­iZ­le­ba moh­y­ves sa­er­To des­ta­bi­li­za­cia da uaR­re­sad mZi­me, ga­uT­va­lis­wi­ne­be­li Se­de­ge­bi.

res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wo ac­xa­debs, rom igi ga­nux­re­lad ib­r­Zo­lebs sa­qar­T­ve­los res­pub­­li­kis te­ri­to­ri­u­li mTli­a­no­bi­sa da su­ve­re­ni­te­ti­saT­vis. amas­Tan er­Tad igi adas­tu­rebs Ta­­vis ga­daw­y­ve­ti­le­bas, rom kvla­vac da­i­cavs sa­qar­T­ve­lo­Si mcxov­re­bi yve­la erov­nu­li um­ci­re­­so­bis uf­le­bebs sa­er­Ta­So­ri­so sa­mar­T­lis sa­yo­vel­Ta­od aRi­a­re­bu­li prin­ci­pe­bis Se­sa­ba­mi­sad.

sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wos Tav­m­j­do­ma­re z. gam­sa­xur­dia.

1990 wlis 22 no­em­be­ri.

(sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wos uw­ye­be­bi, 1990, # 11, gv. 57-58)