sa­qar­T­ve­los ssr uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­u­mis dad­ge­ni­le­ba sam­x­reT ose­Tis av­to­no­­mi­u­ri ol­qis sa­xal­xo de­pu­tat­Ta sa­ol­qo sab­Wos 1990 wlis 20 seq­tem­b­ris ga­daw­y­ve­ti­le­­bis Se­sa­xeb

ga­ni­xi­la ra sa­kiT­xi sam­x­reT ose­Tis av­to­no­mi­u­ri ol­qis sa­xal­xo de­pu­tat­Ta sa­ol­qo sab­Wos mi­er sam­x­reT ose­Tis su­ve­re­ni­te­ti­sa da sta­tu­sis Se­sa­xeb ga­daw­y­ve­ti­le­bis mi­Re­bis Ta­o­ba­­ze, sa­qar­T­ve­los ssr uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­u­mi Tvlis, rom ze­mo­aR­niS­nu­li ga­daw­y­ve­ti­le­ba sa­qar­T­ve­los ssr erov­nul-sa­xel­m­wi­fo­eb­ri­vi da ad­mi­nis­t­ra­ci­ul-te­ri­to­ri­u­li mow­yo­bis Sec­v­­lis, res­pub­li­kis su­ve­re­ni­te­tis xel­yo­fis, av­to­no­mi­u­ri for­mi­re­be­bis uf­le­ba­Ta me­qa­ni­ku­ri ga­Ta­nab­re­bis sa­mar­T­leb­ri­vi Tval­saz­ri­siT usa­fuZ­v­lo cdaa da sa­qar­T­ve­los ssr, ag­reT­ve ssr kav­Si­ris kon­s­ti­tu­ci­e­bis, sa­xal­xo de­pu­tat­Ta sa­ol­qo sab­Wos Se­sa­xeb ka­no­nis dar­R­ve­vas war­mo­ad­gens.

amas­Tan sa­ol­qo sab­Wos se­sia ara­de­pu­ta­te­bis ze­gav­le­niT, kon­s­ti­tu­ci­u­ri da pro­ce­su­a­lu­ri nor­me­bis uxe­Si dar­R­ve­viT Ca­tar­da. res­pub­li­ki­sa da qvey­nis Zi­ri­Ta­di ka­no­nis _kon­s­ti­tu­ci­is sa­fuZ­v­leb­Tan da­kav­Si­re­bu­li am­g­va­ri ga­daw­y­ve­ti­le­bis mi­Re­ba ara mar­to usa­fuZ­v­lo da ara­mar­T­l­zo­mi­e­ria, ara­med ewi­na­aR­m­de­ge­ba sa­qar­T­ve­lo­Si mcxov­re­bi yve­la xal­xis in­te­re­sebs da xels uw­yobs erov­ne­baT­So­ri­si ur­Ti­er­To­bis gam­w­va­ve­bas.

sa­qar­T­ve­los ssr uze­na­e­si sab­Wos prezidi­u­mi ad­gens:

1. sam­x­reT ose­Tis av­to­no­mi­u­ri ol­qis sa­xal­xo de­pu­tat­Ta sa­ol­qo sab­Wos 1990 wlis 20 seq­­tem­b­ris ga­daw­y­ve­ti­le­ba “sam­x­reT ose­Tis su­ve­re­ni­te­ti­sa da sta­tu­sis Se­sa­xeb~ ga­moc­xad­des ba­Ti­lad da iu­ri­di­u­li Za­lis ar­m­qo­ned;

2. da­e­va­los sam­x­reT ose­Tis av­to­no­mi­u­ri ol­qis sa­xal­xo de­pu­tat­Ta sa­ol­qo sab­Wos, mis aR­­mas­koms mi­i­Ron sa­Ta­na­do zo­me­bi, ra­Ta sam­x­reT ose­Tis av­to­no­mi­u­ri ol­qis te­ri­to­ri­a­ze ga­­nux­re­lad srul­de­bo­des ssr kav­Si­ri­sa da sa­qar­T­ve­los ssr kon­s­ti­tu­ci­e­bis, “sa­xal­xo de­pu­­tat­Ta sa­ol­qo sab­Wos Se­sa­xeb~ ka­no­nis moT­xov­ne­bi;

3. sa­qar­T­ve­los ssr uze­na­e­si sab­Wos mi­er 1989 wlis 18 no­em­bers Seq­m­ni­li sam­x­reT ose­Tis av­­to­no­mi­u­ri ol­qis sta­tus­Tan da­kav­Si­re­biT das­mul sa­kiT­x­Ta Sem­s­wav­le­li ko­mi­si­is das­k­v­na ga­­da­eg­zav­nos sam­x­reT ose­Tis av­to­no­mi­u­ri ol­qis sa­xal­xo de­pu­tat­Ta sa­ol­qo sab­Wos.

sa­qar­T­ve­los ssr uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­u­mis Tav­m­j­do­ma­re g. gum­ba­ri­Ze.

sa­qar­T­ve­los ssr uze­na­e­si sab­Wos mdi­va­ni v. kva­rac­xe­lia.

1990 wlis 21 seq­tem­be­ri. 

(sa­qar­T­ve­los ssr uze­na­e­si sab­Wos uw­ye­be­bi, 1990, # 9, gv. 9)