sa­qar­T­ve­los kom­par­ti­is af­xa­ze­Tis sa­ol­qo ko­mi­te­tis, af­xa­ze­Tis assr umaR­le­si sab­Wos pre­zi­di­u­mis, af­xa­ze­Tis assr mi­nis­t­r­Ta sab­Wos dad­ge­ni­le­ba af­xa­zu­ri enis gan­­vi­Ta­re­bis sa­xel­m­wi­fo prog­ra­mis Se­sa­xeb

sa­qar­T­ve­los kom­par­ti­is af­xa­ze­Tis sa­ol­qo ko­mi­te­ti, af­xa­ze­Tis assr umaR­le­si sab­Wos pre­­zi­di­u­mi, af­xa­ze­Tis assr mi­nis­t­r­Ta sab­Wo ad­ge­nen:

1. dam­t­kic­des af­xa­zu­ri enis gan­vi­Ta­re­bis sa­xel­m­wi­fo prog­ra­ma, ro­me­lic Se­mu­Sa­ve­bu­li da mo­wo­ne­bu­lia av­to­no­mi­u­ri res­pub­li­kis far­To sa­zo­ga­do­eb­ri­o­bis mi­er.

2. av­to­no­mi­u­ri res­pub­li­kis par­ti­ul­ma, sab­Wo­Ta, ad­mi­nis­t­ra­ci­ul­ma or­ga­no­eb­ma, sa­me­ur­neo da sa­zo­ga­do­eb­riv­ma or­ga­ni­za­ci­eb­ma uz­run­vel­yon im Ro­nis­Zi­e­be­bis ga­ni­ux­re­lad da Ta­vis dro­ze Ses­ru­le­ba, rom­le­bic gaT­va­lis­wi­ne­bu­lia af­xa­zu­ri enis sa­xel­m­wi­fo prog­ra­miT.

3. yve­la or­ga­ni­za­ci­am, rom­le­bic da­kav­Si­re­bul­ni ari­an am prog­ra­mis cxov­re­ba­Si ga­ta­re­­bas­Tan, ori Tvis va­da­Si Se­i­mu­Sa­on da wa­rud­gi­non af­xa­ze­Tis assr mi­nis­t­r­Ta sab­Wos prog­ra­­mis gan­xor­ci­e­le­bis kon­k­re­tu­li geg­me­bi, Ses­ru­le­bis va­de­bis Cve­ne­biT.

4. am dad­ge­ni­le­bis Ses­ru­le­bi­sad­mi kon­t­ro­li da­e­kis­ros sa­qar­T­ve­los kom­par­ti­is af­xa­ze­Tis sa­ol­qo ko­mi­tets, af­xa­ze­Tis assr umaR­le­si sab­Wos pre­zi­di­ums, af­xa­ze­Tis assr mi­nis­t­r­Ta sab­Wos.

sa­qar­T­ve­los kom­par­ti­is af­xa­ze­Tis saol­qo ko­mi­te­ti.

af­xa­ze­Tis assr umaR­le­si sab­Wos pre­zi­di­u­mi.

 af­xa­ze­Tis assr mi­nis­t­r­Ta sab­Wo.

1989 wlis 10 oq­tom­be­ri.

( ga­ze­Ti ~sab­Wo­Ta af­xa­ze­Ti~, # 202, 1989 wlis 20 oq­tom­be­ri)