ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is fe­de­ra­lu­ri kre­bis sa­xel­m­wi­fo du­mis dad­ge­ni­le­ba ru­se­Tis fe­­de­ra­ci­is sa­xel­m­wi­fo saz­R­v­ris af­xa­ze­Tis mo­nak­veT­ze sa­saz­R­v­ro da sa­ba­Jo re­Ji­me­bis nor­­ma­li­ze­bis au­ci­leb­lo­bis Se­sa­xeb

1994 wels CeC­ne­Tis res­pub­li­ka­Si kon­f­liq­tis gan­vi­Ta­re­bas­Tan da­kav­Si­re­biT da sa­SiS­ro­e­bis ga­mo, ro­me­lic mo­di­o­da azer­ba­i­ja­nis res­pub­li­ki­dan da sa­qar­T­ve­lo­dan (maT So­ris af­xa­ze­Tis te­ri­to­ri­i­dan), ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is mTav­ro­bam mi­i­Ro # 1394 dad­ge­ni­le­baazer­ba­i­ja­nis res­pub­li­kas­Tan da sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kas­Tan ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is sa­xel­m­wi­fo saz­R­v­ris ga­dak­ve­Tis dro­e­bi­Ti Sez­Rud­vis Ro­nis­Zi­e­ba­Ta Se­sa­xeb~. aR­niS­nu­li dad­ge­ni­le­bis me-8 pun­q­t­Si daT­q­mu­lia, rom ze­mo­aR­niS­nu­li Ro­nis­Zi­e­be­bi ga­mow­ve­u­lia gan­sa­kuT­re­bu­li ga­re­mo­e­be­biT da dro­e­bi­Ti xa­si­aT­saa.

aR­niS­nu­li dad­ge­ni­le­bis Se­sa­ba­mi­sad dro­e­biT Se­Cer­da azer­ba­i­ja­nis res­pub­li­ki­dan da sa­qar­T­ve­lo­dan, maT So­ris, af­xa­ze­Ti­dan, mo­ma­va­li pi­re­bis, sat­ran­s­por­to sa­Su­a­le­be­bis, tvir­Ti­sa da sa­qon­lis ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is sa­xel­m­wi­fo saz­R­v­ris gav­liT ga­ta­re­ba.

am­Ja­mad vi­Ta­re­ba Zi­re­u­lad Se­ic­va­la. aR­mof­x­v­ri­lia ga­re­mo­e­ba­ni, rom­le­bic afer­xeb­d­nen ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is sa­xel­m­wi­fo saz­R­v­ris af­xa­ze­Tis mo­nak­veT­ze, um­Tav­re­sad md. fso­u­ze da Sav zRva­ze, nor­ma­lu­ri sa­saz­R­v­ro da sa­ba­Jo re­Ji­mis dam­ya­re­bas. mi­u­xe­da­vad ami­sa, ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is mTav­ro­ba da ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is sa­ga­reo saq­me­Ta sa­mi­nis­t­ro ar iCe­nen ini­ci­a­ti­vas ru­se­Tis fe­de­ra­ci­a­sa da af­xa­zeTs So­ris eko­no­mi­ku­ri da kul­tu­ru­li kav­Si­re­bis aR­sad­ge­nad.

ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is sa­xel­m­wi­fo saz­R­v­ris af­xa­ze­Tis mo­nak­ve­Tis ga­dak­ve­Ta­ze dro­e­bi­Ti Sez­Rud­vis Ro­nis­Zi­e­ba­Ta mi­Re­bam mniS­v­ne­lo­va­ni za­ra­li mi­a­ye­na af­xa­ze­Tis eko­no­mi­kas. gan­sa­kuT­re­biT za­ral­de­ba sa­mo­qa­la­qo mo­sax­le­o­ba _ sxva­das­x­va erov­ne­bis ada­mi­a­ne­bi, uwi­na­res yov­li­sa, isi­ni, vis­T­vi­sac ru­su­li mSob­li­u­ri enaa, maT So­ris, af­xa­ze­Tis te­ri­to­ri­a­ze mcxov­re­bi ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is mo­qa­la­qe­e­bi. ase­Ti mo­sax­le­o­bis ra­o­de­no­ba af­xa­zeT­Si Se­ad­gens 70 aTas­ze met kacs. Zi­ri­Ta­dad es qa­la­qe­bi­sa da qa­la­qu­ri ti­pis da­be­bis mcxov­reb­le­bia, rom­le­bic da­kav­Si­re­bul­ni ar ari­an sof­lis me­ur­ne­o­bas­Tan. af­xa­ze­Tis ru­su­le­no­va­ni mo­sax­le­o­ba ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is mxar­da­We­ras sa­Wi­ro­ebs.

af­xa­ze­Tis mi­marT aR­niS­nu­li zo­me­bis ga­mo­ye­ne­ba did zi­ans aye­nebs TviT ru­seT­sac, ro­me­lic kar­gavs me­go­bar me­zo­bels da yov­lad ga­u­mar­T­leb­lad za­ral­de­ba. dar­R­ve­u­lia ru­seT­sa da af­xa­zeTs So­ris aT­w­le­u­le­bis gan­mav­lo­ba­Si is­to­ri­u­lad Ca­mo­ya­li­be­bu­li eko­no­mi­ku­ri kav­Si­re­bi.

ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is fe­de­ra­lu­ri kre­bis sa­xel­m­wi­fo du­mas mi­aC­nia, rom au­ci­le­be­lia sa­saz­R­v­ro da sa­ba­Jo re­Ji­me­bis nor­ma­li­za­cia ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is sa­xel­m­wi­fo saz­R­v­ris af­xa­ze­Tis mo­nak­veT­ze. sa­Wi­roa saz­R­v­ris aR­niS­nul mo­nak­veT­ze dad­gin­des sat­ran­s­por­to sa­Su­a­le­be­bis gav­lis, tvir­Tis ga­da­zid­vi­sa da mo­qa­la­qe­e­bis ga­ta­re­bis ise­Ti we­si, ro­me­lic dad­ge­ni­lia ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is sa­xel­m­wi­fo saz­R­v­ris sxva mo­nak­ve­Teb­ze, da­mo­u­ki­de­be­li sa­xel­m­wi­fo­e­bis Ta­na­me­gob­ro­bis mo­na­wi­le sa­xel­m­wi­fo­eb­Tan.

ze­mo­aR­niS­nul­Tan da­kav­Si­re­biT ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is fe­de­ra­lu­ri kre­bis sa­xel­m­wi­fo du­ma ad­gens:

1. mi­e­ces wi­na­da­de­ba ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is pre­zi­dents Se­i­ta­nos dsT sa­xel­m­wi­fo­e­bis me­Ta­ur­Ta sab­Wo­Si wi­na­da­de­ba af­xa­ze­Tis mi­marT sab­Wos ga­daw­y­ve­ti­le­biT da­we­se­bu­li Sez­Rud­ve­bis ga­uq­me­bis Se­sa­xeb.

2. mi­e­ces wi­na­da­de­ba ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is mTav­ro­bas si­tu­a­ci­is Sec­v­las­Tan da­kav­Si­re­biT ga­a­uq­mos “azer­ba­i­ja­nis res­pub­li­kas­Tan da sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kas­Tan ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is sa­xel­m­wi­fo saz­R­v­ris ga­dak­ve­Tis dro­e­bi­Ti Sez­Rud­vis Ro­nis­Zi­e­ba­Ta Se­sa­xeb~ ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is mTav­ro­bis 1994 wlis 19 de­kem­b­ris # 1394 dad­ge­ni­le­ba.

3. mi­e­ceT wi­na­da­de­ba ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is su­bi­eq­tebs ga­a­aq­ti­u­ron af­xa­zeT­Tan eko­no­mi­ku­ri da kul­tu­ru­li Ta­nam­S­rom­lo­bis Se­sa­xeb xel­Sek­ru­le­ba­Ta da­de­bis pro­ce­si...

5. es dad­ge­ni­le­ba Za­la­Si Se­dis mi­si mi­Re­bis dRi­dan.

ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is fe­de­ra­lu­ri

kre­bis sa­xel­m­wi­fo du­mis Tav­m­j­do­ma­re g. n. se­lez­ni­o­vi.

1998 wlis 24 iv­ni­si.

(Ведомости Федерального Собрания Российской Федераций, 1998, # 20, gv. 65-66. sa­ku­Ta­ri Tar­g­ma­ni)