ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is fe­de­ra­lu­ri kre­bis sa­xel­m­wi­fo du­mis dad­ge­ni­le­ba af­xa­ze­Tis mo­sax­le­o­bis moT­xov­ne­bi­sad­mi hu­ma­nu­ri da­mo­ki­de­bu­le­bis Se­sa­xeb

iT­va­lis­wi­nebs ra, rom ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is mTav­ro­bis mi­er ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is sa­xel­m­wi­fo saz­R­v­ris fso­us mo­nak­ve­Tis Ca­ket­vam, sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis te­ri­to­ri­i­dan mo­ma­va­li ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is mo­qa­la­qe­o­bis ar­m­qo­ne pir­Ta, sat­ran­s­por­to sa­Su­a­le­ba­Ta da tvir­Te­bis ar daS­ve­bam ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is te­ri­to­ri­a­ze, af­xa­ze­Tis mTe­li, da gan­sa­kuT­re­biT, ru­si mo­sax­le­o­ba sik­v­dil-si­coc­x­lis, Sim­Si­li­sa da si­ci­vis zRvar­ze da­a­ye­na;

mi­iC­nevs ra, rom ru­se­Tis sa­Si­nao mi­ze­ze­biT ga­mow­ve­ul­ma sa­saz­R­v­ro re­Ji­mis gam­kac­re­bam ki­dev uf­ro me­tad ar un­da ga­a­u­a­re­sos saz­R­var­ga­reT Cvens Ta­na­me­ma­mu­le­Ta mdgo­ma­re­o­ba,

kma­yo­fi­le­biT aR­niS­navs ra win­s­v­las qar­Tul-af­xa­zu­ri kon­f­liq­tis po­li­ti­ku­ri mo­wes­ri­ge­bis Se­sa­xeb mo­la­pa­ra­ke­beb­ze,

ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is fe­de­ra­lu­ri kre­bis sa­xel­m­wi­fo du­ma ad­gens:

re­ko­men­da­cia mi­e­ces ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is mTav­ro­bas ga­ni­xi­los af­xa­ze­Tis saz­R­var­ze sa­saz­R­v­ro re­Ji­mis Ser­bi­le­bis sa­kiT­xi, pir­ve­li ri­gis Ro­nis­Zi­e­bad ga­iT­va­lis­wi­nos pen­si­o­ne­re­bi­­sa da qa­le­bi­saT­vis saz­R­var­ze ga­das­v­lis ga­mar­ti­ve­bu­li pro­ce­du­ra, ag­reT­ve, hu­ma­ni­ta­ru­li ko­ri­do­ris gax­s­na ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is wi­Te­li jvris sa­zo­ga­do­e­bis, sa­er­Ta­So­ri­so da ru­su­li saq­vel­moq­me­do sa­zo­ga­do­e­be­bis, sa­zo­ga­do­eb­ri­vi ga­er­Ti­a­ne­be­bi­sa da re­li­gi­u­ri or­ga­ni­za­ci­e­bis xa­ziT kve­bis pro­duq­te­bi­sa da pir­ve­li moT­xov­ni­le­bis sag­ne­biT af­xa­ze­Tis mo­sax­le­o­bis mo­sa­ma­ra­geb­lad.

ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is fe­de­ra­lu­ri kre­bis sa­xel­m­wi­fo du­mis Tav­m­j­do­mare i. p. rib­ki­ni.

1995 wlis 24 Te­ber­va­li.

(Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1995, # 7, gv. 477-478. sa­ku­Ta­ri Tar­g­ma­ni)