af­xa­ze­Tis uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­u­mis dad­ge­ni­le­ba af­xa­ze­Tis sa­xel­m­wi­fo uSiS­ro­e­bis sam­sa­xu­ris Seq­m­nis Se­sa­xeb

ssrk su­ki­sa da res­pub­li­keb­Si mi­si struq­tu­ru­li qve­da­na­yo­fe­bis ga­uq­me­bas­Tan da­kav­Si­re­biT af­xa­ze­Tis uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­u­mi ad­gens:

1. ga­uq­m­des af­xa­ze­Tis su­ki.

2. af­xa­ze­Tis su­kis ba­za­ze Se­iq­m­nas af­xa­ze­Tis sa­xel­m­wi­fo uSiS­ro­e­bis sam­sa­xu­ri.

3. af­xa­ze­Tis mi­nis­t­r­Ta sab­Wom:

_ uz­run­vel­yos af­xa­ze­Tis sa­xel­m­wi­fo uSiS­ro­e­bis sam­sa­xu­ri­saT­vis af­xa­ze­Tis su­kis qo­ne­bi­sa da ma­te­ri­a­lur-teq­ni­ku­ri sa­Su­a­le­be­bis ga­da­ce­ma;

_ Se­i­mu­Sa­os af­xa­ze­Tis sa­xel­m­wi­fo uSiS­ro­e­bis sam­sa­xu­ris struq­tu­ra da saS­ta­to gan­ri­gi da gan­sa­xil­ve­lad wa­rud­gi­nos af­xa­ze­Tis uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­ums;

_ ga­iT­va­lis­wi­nos au­ci­le­be­li sa­Su­a­le­be­bi­sa da ma­te­ri­a­lu­ri re­sur­se­bis ga­mo­yo­fa af­xa­ze­Tis sa­xel­m­wi­fo uSiS­ro­e­bis sam­sa­xu­ris uz­run­vel­sa­yo­fad.

4. af­xa­ze­Tis sa­xel­m­wi­fo uSiS­ro­e­bis sam­sa­xu­ri da­fi­nan­s­des af­xa­ze­Tis res­pub­li­ku­ri bi­u­je­ti­dan.

af­xa­ze­Tis uze­na­e­si sab­Wos Tav­m­j­do­ma­re v. ar­Zin­ba.

1991 wlis 27 no­em­be­ri.

(ga­ze­Ti «Ðåñïóáëèêà Àáõàçèÿ»,  ¹ 58, 1991 wlis 13 de­kem­be­ri. sa­kuT­ri Tar­g­ma­ni)