sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis pre­zi­den­tis brZa­ne­bu­le­ba “af­xa­ze­Tis su­ve­re­ni­te­tis eko­­no­mi­ku­ri sa­fuZ­v­le­bis uz­run­vel­yo­fis Se­sa­xeb~ af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­­di­u­mis dad­ge­ni­le­bi­sa da “af­xa­ze­Tis ass res­pub­li­kis te­ri­to­ri­a­ze gan­la­ge­bu­li sa­kav­Si­ro da sa­kav­Si­ro-res­pub­li­ku­ri daq­vem­de­ba­re­bis sa­war­mo­Ta da or­ga­ni­za­ci­a­Ta af­xa­ze­Tis ass res­pub­li­kis iu­ris­diq­ci­a­Si ga­das­v­lis Ro­nis­Zi­e­ba­Ta Se­sa­xeb~ af­xa­ze­Tis assr mi­nis­t­r­Ta sab­Wos 1991 wlis 22 oq­tom­b­ris dad­ge­ni­le­bis moq­me­de­bis Se­Ce­re­bis Ta­o­ba­ze

af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­um­ma mi­i­Ro dad­ge­ni­le­ba “af­xa­ze­Tis su­ve­re­ni­te­tis eko­no­mi­ku­ri sa­fuZ­v­le­bis uz­run­vel­yo­fis Se­sa­xeb~. amas­Tan da­kav­Si­re­biT af­xa­ze­Tis assr mi­nis­t­r­Ta sab­Wom 1991 wlis 22 oq­tom­bers mi­i­Ro dad­ge­ni­le­ba “af­xa­ze­Tis ass res­pub­li­kis te­ri­to­ri­a­ze ga­na­la­ge­bu­li sa­kav­Si­ro da sa­kav­Si­ro-res­pub­li­ku­ri daq­vem­de­ba­re­bis sa­war­mo­Ta da or­ga­ni­za­ci­a­Ta af­xa­ze­Tis ass res­pub­li­kis iu­ris­diq­ci­a­Si ga­das­v­lis Ro­nis­Zi­e­ba­Ta Se­sa­xeb~. mi­nis­t­r­Ta sab­Wos ama­ve dad­ge­ni­le­biT dam­t­kic­da Se­sa­ba­mi­si de­bu­le­ba­ni da Se­iq­m­na sa­mu­Sao ko­mi­sia, ro­mel­sac da­e­kis­ra mo­va­le­o­ba am mi­mar­Tu­le­biT mu­Sa­o­bis ko­or­di­na­ci­is gan­sa­xor­ci­e­leb­lad.

de­bu­le­ba iT­va­lis­wi­nebs af­xa­ze­Tis sa­xel­m­wi­fo sa­kuT­re­ba­Si sa­war­mo­Ta da or­ga­ni­za­ci­a­Ta usas­yid­lo ga­da­ce­mas, rom­le­bic am gziT ga­da­dis af­xa­ze­Tis av­to­no­mi­u­ri res­pub­li­kis iu­ris­diq­ci­a­Si.

uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­u­mis es dad­ge­ni­le­ba da mis­gan ga­mom­di­na­re af­xa­ze­Tis assr mi­nis­t­r­Ta sab­Wos dad­ge­ni­le­ba uka­no­noa da uTu­od un­da ga­uq­m­des Sem­deg sa­fuZ­v­leb­ze:

dad­ge­ni­le­ba­Ta mi­Re­ba, rom­le­bic areg­la­men­ti­re­ben sa­kav­Si­ro da sa­kav­Si­ro-res­pub­li­ku­ri daq­vem­de­ba­re­bis sa­war­mo­Ta da or­ga­ni­za­ci­a­Ta ga­das­v­las ma­Ti ad­gil­m­de­ba­re­o­bis mi­u­xe­da­vad af­xa­ze­Tis iu­ris­diq­ci­a­Si, scil­de­ba af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­u­mis uf­le­ba­mo­si­le­ba­Ta far­g­lebs;

dar­R­ve­u­lia sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis kon­s­ti­tu­ci­is de­bu­le­ba­ni, ro­mel­Ta Se­sa­ba­mi­sad av­to­no­mi­u­ri res­pub­li­kis sa­xel­m­wi­fo qo­ne­bis flo­bas­Tan, ga­mo­ye­ne­ba­sa da gan­kar­g­vas­Tan da­kav­Si­re­bul sa­kiT­xebs wyve­ten mi­si xe­li­suf­le­bi­sa da mar­T­vis or­ga­no­e­bi sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis uze­na­es sab­Wos­Tan da mTav­ro­bas­Tan Se­Tan­x­me­biT.

ze­moT­q­mu­lis sa­fuZ­vel­ze vad­gen:

1. Se­Cer­des “af­xa­ze­Tis su­ve­re­ni­te­tis eko­no­mi­ku­ri sa­fuZ­v­le­bis uz­run­vel­yo­fis Se­sa­xeb~ af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­u­mis dad­ge­ni­le­bi­sa da “af­xa­ze­Tis ass res­pub­li­kis te­ri­to­ri­a­ze gan­la­ge­bu­li sa­kav­Si­ro da sa­kav­Si­ro-res­pub­li­ku­ri daq­vem­de­ba­re­bis sa­war­mo­Ta da or­ga­ni­za­ci­a­Ta af­xa­ze­Tis ass res­pub­li­kis iu­ris­diq­ci­a­Si ga­das­v­lis Ro­nis­Zi­e­ba­Ta Se­sa­xeb~ af­xa­ze­Tis assr mi­nis­t­r­Ta sab­Wos 1991 wlis 22 oq­tom­b­ris dad­ge­ni­le­bis moq­me­de­ba da miC­ne­ul iq­nes isi­ni iu­ri­di­u­li Za­lis ar­m­qo­ned.

2. wi­na­da­de­ba mi­e­ces ax­lad ar­Ce­ul af­xa­ze­Tis assr uze­na­es sab­Wos da­ub­run­des am sa­kiT­xis gan­xil­vas.

sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis pre­zi­den­ti z. gam­sa­xur­dia.

Tbi­li­si, 1991 wlis 24 oq­tom­be­ri.

(sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wos uw­ye­be­bi, 1991, # 10, gv. 22-23)