sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis pre­zi­den­tis brZa­ne­bu­le­ba “af­xa­ze­Tis res­pub­li­ku­ri sa­ba­­Jo sam­sa­xu­ris Seq­m­nis Se­sa­xeb~ af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­u­mis 1991 wlis 27 seq­tem­b­ris dad­ge­ni­le­bis moq­me­de­bis Se­Ce­re­bis Ta­o­ba­ze

1991 wlis 27 seq­tem­bers af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­um­ma mi­i­Ro ga­daw­y­ve­ti­le­ba “af­xa­ze­Tis res­pub­li­ku­ri sa­ba­Jo sam­sa­xu­ris Seq­m­nis Se­sa­xeb~, rom­lis struq­tu­ris, Sta­te­­bi­sa da saq­mi­a­no­bis sa­kiT­xe­bi Se­u­Tan­x­ma ssrk sa­ba­Jo ko­mi­tets.

pre­zi­di­u­mis mi­er mi­Re­bu­li ga­daw­y­ve­ti­le­ba ewi­na­aR­m­de­ge­ba sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis 1991 wlis 15 seq­tem­b­ris ka­nons “sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis sa­ba­Jos Se­sa­xeb~, ro­me­lic av­to­no­mi­­u­ri res­pub­li­kis gam­geb­lo­bas ar mi­a­kuT­v­nebs sa­ba­Jo sam­sa­xu­re­bis Seq­m­nas; ewi­na­aR­m­de­ge­ba ag­­reT­ve sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis kon­s­ti­tu­ci­is 82-e muxls, rom­lis Ta­nax­ma­dac sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis ka­no­ne­bi sa­val­de­bu­loa da Ta­na­ba­ri Za­liT moq­me­de­ben av­to­no­mi­u­ri res­pub­li­ke­bis te­ri­to­ri­eb­ze.

gar­da ami­sa, pre­zi­di­um­ma da­ar­R­via af­xa­ze­Tis assr kon­s­ti­tu­ci­is 103-e mux­li, ro­me­lic ar ani­Webs mas ka­nom­deb­lo­bi­Ti xa­si­a­Tis ga­daw­y­ve­ti­le­ba­Ta mi­Re­bis uf­le­bas. amiT pre­zi­di­um­ma ga­da­a­War­ba Ta­vis uf­le­ba­mo­si­le­bas.

ze­moT­q­mu­lis sa­fuZ­vel­ze, vxel­m­Z­R­va­ne­lob ra sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis kon­s­ti­tu­ci­is 1214 mux­lis me-13 pun­q­tiT, vad­gen:

Se­Cer­des moq­me­de­ba af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­u­mis 1991 wlis 27 seq­tem­b­ris dad­­ge­ni­le­bi­sa “af­xa­ze­Tis res­pub­li­ku­ri sa­ba­Jo sam­sa­xu­ris Seq­m­nis Se­sa­xeb~, ro­me­lic ewi­na­aR­­m­de­ge­ba ro­gorc sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis kon­s­ti­tu­ci­as, ase­ve af­xa­ze­Tis assr kon­s­ti­tu­ci­as.

sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis pre­zi­den­ti zvi­ad gam­sa­xur­dia.

Tbi­li­si, 1991 wlis 8 oq­tom­be­ri.

(sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wos uw­ye­be­bi, 1991, # 10, gv. 13)