sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis pre­zi­den­tis brZa­ne­bu­le­ba af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­u­mis 1991 wlis 20 iv­li­sis brZa­ne­bu­le­bis moq­me­de­bis Se­Ce­re­bis Se­sa­xeb

1991 wlis 20 iv­liss af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­um­ma mi­i­Ro brZa­ne­bu­le­ba “af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos de­pu­ta­te­bis ar­Cev­ne­bis cen­t­ra­lu­ri sa­ar­Cev­no ko­mi­si­is Seq­m­nis Se­sa­xeb~.

af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­u­mis es aq­ti aS­ka­rad ewi­na­aR­m­de­ge­ba sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis kon­s­ti­tu­ci­as, moq­med ka­non­m­deb­lo­ba­sa da TviT af­xa­ze­Tis assr ka­nons “af­xa­­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos ar­Cev­ne­bis Se­sa­xeb~.

cen­t­ra­lu­ri sa­ar­Cev­no ko­mi­si­is sa­er­To ra­o­de­no­bis or me­sa­meds Se­ad­ge­nen blok “so­i­u­zis~ war­mo­mad­gen­le­bi. ko­mi­si­is 13 wev­ri qa­laq so­xu­mi­da­naa, ma­Sin, ro­ca mis Se­mad­gen­lo­ba­Si yo­vel­g­va­ri da­sa­bu­Te­bis ga­re­Se ar iq­nen Sey­va­nil­ni gul­rif­Sis, oCam­Ci­ri­sa da so­xu­mis ra­i­o­ne­bis aR­mas­ko­me­bis mi­er war­d­ge­ni­li kan­di­da­tu­re­bi. amis ga­mo da­ir­R­va af­xa­ze­Tis assr sa­ar­Cev­no ka­no­nis me-20 mux­lis moT­xov­na, rom­lis Ta­nax­mad cen­t­ra­lu­ri sa­ar­Cev­no ko­mi­sia un­da Ca­mo­ya­lib­des ra­i­o­nu­li da sa­qa­la­qo sab­Wo­e­bis aR­mas­ko­me­bis wi­na­da­de­ba­Ta gaT­va­lis­wi­ne­biT.

af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­u­mis brZa­ne­bu­le­bis Se­de­gad aS­ka­rad dis­k­ri­mi­na­ci­ul mdgo­ma­re­o­ba­Si aR­moC­n­da af­xa­ze­Tis qar­Tu­li mo­sax­le­o­ba. mi­si sa­ar­Cev­no uf­le­be­bi ara­qar­T­ve­leb­Tan Se­da­re­biT araf­riT ar aris da­cu­li. qar­T­vel amom­r­Ce­vel­Ta mdgo­ma­re­o­bas isic am­Zi­mebs, rom af­xa­ze­Tis ka­non­m­deb­lo­biT ar aris gan­saz­R­v­ru­li cen­t­ra­lu­ri sa­ar­Cev­no ko­mi­si­is ga­daw­ye­ti­le­ba­Ta ga­sa­Civ­re­bis we­si. yo­ve­li­ve amis ga­mo dar­R­ve­u­lia sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis kon­s­ti­tu­ci­is 34-e mux­lis de­bu­le­ba, ro­me­lic ad­gens sa­qar­T­ve­los res­pub­li­ka­Si sxa­das­x­va erov­ne­bis mo­qa­la­qe­e­bis Ta­nas­wo­ri uf­le­be­biT uz­run­vel­yo­fis prin­cips.

af­xa­ze­Tis assr xe­li­suf­le­bis umaR­le­si or­ga­nos ar­Cev­ne­bis Ca­ta­re­ba ara­de­mok­ra­ti­u­lad, ka­non­m­deb­lo­bis uxe­Si dar­R­ve­viT Seq­m­ni­li cen­t­ra­lu­ri sa­ar­Cev­no ko­mi­si­is mi­er Ta­vi­dan­ve ga­na­pi­ro­bebs TviT ar­Cev­ne­bis ka­non­sa­wi­na­aR­m­de­go xa­si­aTs.

sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis kon­s­ti­tu­ci­is 1211 mux­lis me-13 pun­q­tis sa­fuZ­vel­ze vad­gen:

Se­Ce­re­bul iq­nes “af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos de­pu­ta­te­bis ar­Cev­ne­bis cen­t­ra­lu­ri sa­ar­Cev­no ko­mi­si­is Seq­m­nis Se­sa­xeb~ af­xa­ze­Tis assr uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­u­mis 1991 wlis 20 iv­li­sis brZa­ne­bu­le­ba, rad­ga­nac igi ewi­na­aR­m­de­ge­ba sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis kon­s­ti­tu­ci­a­sa da moq­med ka­non­m­deb­lo­bas.

sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis pre­zi­den­ti zvi­ad gam­sa­xur­dia.

1991 wlis 5 ag­vis­to.

(ga­ze­Ti “sa­qar­T­ve­los res­pub­li­ka~, # 130, 1991 wlis 7 ag­vis­to)