qarTul-osuri konfliqtis mowesrigebis Sereuli sakontrolo komisiis debuleba

Sereuli sakontrolo komisia (Ssk) Seiqmna “qarTul-osuri konfliqtis mowesrigebis Sesaxeb” 1992 wlis 24 ivnisis SeTanxmebisa da misi Tanmxlebi oqmebis Sesabamisad im mizniT, rom uzrunvelyofil iqnes  cecxlis Sewyvetis, SeiaraRebuli formirebebis gayvanis, TavdacviTi Zalebis daSlis kontroli da konfliqtis zonaSi usafrTxoebis reJimis uzrunvelyofa, agreTve mSvidobis mxardaWerisTvis da imisTvis, rom ar dauSvan sabrZolo moqmedebebis ganaxleba, ganaxorcielon  mdgomareobis stabilizaciis, konfliqtis politikuri mowesrigebis, dazaralebuli raionebis ekonomikis aRdgenis, ltolvilTa da iZulebiT gadaadgilebul pirTa dabrunebisa da keTilmowyobisaTvis mxareTa erToblivi saqmianobis koordinacia.

1. Sereuli sakontrolo komisia aris  mudmivmoqmedi organo oTxi mxarisa, romlebic konfliqtis mowesrigebaSi da misi Sedegebis likvidaciaSi monawileoben. Sereuli sakontrolo komisiis umaRlesi saorganizacio instancia aris mxareTa uflebamosili warmomadgenlebis sxdoma mxareTa warmomadgenlobebis xelmZRvanelebisa da Ssk sxva wevrebis saxiT. Ssk gadawyvetilebebs da rekomendaciebs axorcieleben masTan Seqmnili funqciuri samuSao jgufebi.

2. Ssk SemadgenlobaSi Sedian mxareTa saxelmwifo organoebis mier daniSnuli saministroebisa da uwyebebis (mxareTa Sexedulebisamebr), specialuri warmomadgenlebi, romlebic uflebamosilni arian, ganaxorcielon koordinirebuli gadawyvetilebebi qarTul-osuri konfliqtis srulmasStabiani mowesrigebis yvela sakiTxze.

3. Ssk saqmianobis ZiriTadi mimarTulebebis mixedviT Seqmnil funqciur samuSao jgufebs, mxareTa SeTanxmebiT, xelmZRvanelobs Ssk erT-erTi wevri;

4. Ssk muSaobaSi monawileobs saqarTveloSi euTos misia;

5. Sereul sakontrolo komisias ekisreba Semdegi funqciebi da amocanebi:

a) qarTul-osuri konfliqtis mowesrigebisaTvis mxareTa SeTanxmebebisa da morigebebis Sesrulebis kontroli, winadadebebis SemuSaveba da mizanmimarTuli RonisZiebebis ganxorcieleba maTi realizaciisaTvis;

b) RonisZiebebis SemuSaveba da gatareba  politikuri, samxedro, ekonomikuri, humanitaruli, sainformacio da sxva problemebis gadaWris pirobebis Sesaqmnelad, agreTve mxareTa samarTaldamcavi organoebis saqmianobis koordinacia;

g) dialogis Semdgomi ganviTarebisa da konfliqtis politikuri mowesrigebis daxmareba da xelSewyoba;

d) ltolvilTa (iZulebiT gadaadgilebul pirTa) dabrunebis, miRebisa da keTilmowyobis kompleqsuri RonisZiebebis SemuSaveba da ganxorcieleba gaeros ltolvilTa umaRlesi komisris sammarTvelos monawileobiT;

e) qarTul-osuri konfliqtis zonis raionebis ekonomikis aRdgenis sakiTxis ganxilva da praqtikuli gadawyveta;

v) konfliqtis zonaSi adamianis uflebebisa da nacionaluri umciresobebis uflebaTa dacvis kontroli;

6. Ssk zemoaRniSnuli funqciebis Sesasruleblad da amocanebis gadasawyvetad ZiriTadi samuSao mimarTulebebis  mixedviT Sesabamisi specialistebis _ warmomadgeneli wevrebisagan qmnis samuSao jgufebs:

_  politikur sakiTxebze;

_ mSvidobisa da usafrTxoebis dacvisa da marTlwesrigis ganmtkicebis sakiiTxebze;

_ qarTul-osuri konfliqtis zonis raionebis ekonomikis aRdgenis sakiTxebze;

_ mosaxleobis humanitaruli daxmarebisa da maT adrindel mudmiv sacxovrebel adgilebSi ltolvilTa (iZulebiT gadaadgilebul pirTa) dabrunebis sakiTxebze;

_ sxva sakiTxebze saWiroebis mixedviT.

7. samuSao jgufebi atareben samuSaoebs analitikuri masalebis, Ssk gadawyvetilebaTa proeqtebis mosamzadeblad da marTaven molaparakebebs maT kompetencias mikuTvnebul sakiTxebze.  saWiroebis SemTxvevaSi maT aqvT ufleba, moizidon eqspertebi konkretul sakiTxebze samuSaod, moiTxovon da miiRon saWiro cnobebi Sesabamisi saxelmwifo uwyebebisa da dawesebulebebisagan.

8. samuSao jgufebis daskvnebi da winadadebebi ganixileba Ssk sxdomaze saboloo gadawyvetilebis misaRebad.

9. Sereuli sakontrolo komisiis kompetenciaSi Sedis mSvidobis mxardamWeri Zalebisa da mxareTa mier daniSnuli damkvirveblebis saqmianobis koordinacia. Ssk aqvs mudmivi kavSiri konfliqtis zonaSi myof mSvidobis mxardamWer ZalebTan da Rebulobs  maTi Semdgomi gamoyenebis gadawyvetilebas.

10. mSvidobis mxardamWeri Zalebis sardloba qarTul-osuri konfliqtis mowesrigebis principebis Sesaxeb SeTanxmebisa da misi Tanmxlebi oqmebis mandatis safuZvelze daamuSavebs da axorcielebs saWiro RonisZiebebs  imisaTvis, rom SeinarCunos mSvidoba da marTlwesrigi, ar dauSvas sabrZolo moqmedebebis ganaxleba, daSlil iqnes ukanono gasamxedroebuli formirebebi; dadgenili wesiT Seaqvs winadadebebi konfliqtis zonaSi mSvidobis mxardamWeri Zalebis operatiul gamoyenebasa da organizaciul srulyofasTan dakavSirebiT.

11. finansirebis, materialur-teqnikuri momaragebisa da obieqtebis mSeneblobis  sakiTxebis gadasawyvetad  Sereuli sakontrolo komisia Tavisi saqmianobis koordinirebas axdens erTobliv ganmkargulebel organosTan, romelic Seiqmna “ruseTis federaciis mTavrobasa da saqarTvelos respublikis mTavrobas Soris  qarTul-osuri konfliqtis zonaSi raionebis ekonomikuri aRdgenis Sesaxeb” 1993 wlis 14 seqtembris SeTanxmebisa da misi Tanxmlebi morigebis oqmis Sesabamisad.

12. Sereuli sakontrolo komisia qarTul-osuri konfliqtis zonaSi Seqmnil mdgomareobas ganixilavs da afasebs monacemebis safuZvelze, romelsac, misi moTxovniT, mas aZleven  mxareTa kompetenturi organoebi.

13. sazogadoebis obieqturad informirebis mizniT, Ssk masobrivi informaciis saSualebebs konfliqtis mowesrigebis procesis mimdinareobis Sesaxeb aZlevs masalebs Ssk mravalmxrivi pres-centris saSualebiT.

14. Sereuli sakontrolo komisiis wevrebi sargebloben diplomatiuri imunitetiTa da privilegiebiT saerTaSoriso samarTlis normaTa Sesabamisad.

15. Sereuli sakontrolo komisiis wevrebs aqvT konfliqtis zonis teritoriaze Tavisufali gadaadgilebis ufleba. adgilobrivi mxareTa warmomadgenlebi  yovelmxriv exmarebian Ssk wevrebs da pasuxismgebelni arian maT usafrTxoebaze.

16. Sereuli sakontrolo komisiis oficialuri adgilsamyofeli aris q. cxinvali. saWiroebis SemTxvevaSi, mxareTa SeTanxmebiT, SeiZleba Ssk sxdomis gamarTva sxva adgilebSic.

17. Sereuli sakontrolo komisiis  sxdoma gaimarTeba saWiroebis mixedviT, magram or TveSi erTxel mainc.  Tavmjdomaris rangSi sxdomas uZRveba Ssk-Si mxareTa warmomadgenlobis xelmZRvanelTagan urTierTSeTanxmebiT erT-erTi. Ssk gadawyvetilebebi miiReba mxareTa konsensusis safuZvelze.

18. mimdinare saorganizacio samuSaoebis Casatareblad da mxareebs Soris operatiuli kavSiris  SesanarCuneblad Ssk-Tan iqmneba samdivno, romlis mudmivi adgilsamyofelia q. cxinvali.

samdivnos struqturas, finansirebas da saStato Semadgenlobas amtkicebs Sereuli sakontrolo komisia.

19. Sereul sakontrolo komisias da mis damatebiT samuSao jgufebsa da samsaxurebs afinanseben ruseTis federacia da saqarTvelos respublika Tanabarwilobriv safuZvelze.

20. Sereuli sakontrolo komisiis   samuSao da misi dokumentebis ena aris rusuli ena.

21. Sereuli sakontrolo komisia Tavis moqmedebas wyvets  qarTul-osuri konfliqtis srulmasStabiani mowesrigebis miRwevis Semdeg.

rusuli mxaris saxeliT b. pastuxovi.

qarTuli mxaris saxeliT i. menaRariSvili.

1994 wlis 26 ivlisi.

(saqarTveloSi euTos misiis arqivi)