qarTul-osuri konfliqtis mowesrigebis Sereuli sakontrolo komisiis TanaTavmjdomareTa samuSao Sexvedris oqmi

2003 wlis 2 oqtomberi, q. Tbilisi

dRis wesrigi:

1. qarTul-osuri konfliqtis zonaSi Sereuli samSvidobo Zalebis saqmianobisa da samarTaldamcavi organoebis urTierTqmedebis Sesaxeb.

ganxiluli iqna @xuTSabaTis@ Sexvedrebis formalizaciis, transkavkasiur magistralze saguSagoebis arsebobis, specialuri sakoordinacio centris (ssk) funqcionirebis da Sereuli samSvidobo Zalebis pasuxismgeblobis zonis teritoriaze safreni aparatebis arasanqci­rebuli frenis sakiTxebi.

2. qarTul-osuri konfliqtis zonaSi ekonomikis aRdgenis Sesaxeb.

ganxiluli iqna samxreT-osuri da Crdilo-osuri sruluflebiani delegaciebis monawileobiT da

 euTosa da evrokomisiis warmomadgenlebis TandaswrebiT, rusul-qarTuli molaparake­be­bis Sedegebis mixedviT oqmSi dafiqsirebuli qarTul-osuri konfliqtis zonaSi ekonomikis aRdgenaSi urTierTqmedebis rusul-qarTuli saxelmwifoTSorisi programis SemuSavebisa da marTvis sakiTxebze erToblivi proeqtebis realizaciis SesaZlebloba (kerZod janmrTelobis dacvis, hidroenergetikis, agrosamrewvelo kompleqsis sferoebSi).

mosmenili iqna rusuli da qarTuli mxareebis informacia Sesabamisi saxelmwifoTSorisi programis SemuSavebisa da realizaciis rusul-qarTuli samTavrobaTSorisi organos Seqmnis Taobaze Sereuli sakontrolo komisiis wina gadawyvetilebaTa Sesrulebis mimdinareobis Sesaxeb.

agreTve ganxiluli iqna evrokomisiis sareabilitacio programasTan dakavSirebuli sakiTxebi.

3. Sereuli sakontrolo komisiis biuletenis Sesaxeb.

 xazgasmuli iqna am sakiTxze Sereuli sakontrolo komisiis gadawyvetilebis SeTanxme­buli proeqtis dasrulebis aucilebloba.

4. ama wlis 14-17 oqtombers haagaSi qarTul-osuri konfliqtis srulmasStabiani mowesrigebis molaparakebaTa procesis farglebSi mxareTa uflebamosili delegaciebis  saeqsperto jgufebis mosalodneli meaTe Sexvedris Sesaxeb.

miRebulia cnobad saqarTveloSi euTos misiis xelmZRvanelis r. rivis informacia haagaSi saeqsperto jgufebis Sexvedris Catarebis momzadebis mimdinareobis da misi programis Sesaxeb.

5. Sereuli sakontrolo komisiis ltolvilTa speckomitetis farglebSi konsultaciebis Sesaxeb.

miRebulia cnobad informacia am konsultaciebis Sedegebis Taobaze.

sxdomis Tavmjdomare, Sereuli sakontrolo

komisiis rusuli nawilis xelmZRvaneli m. maiorovi

(konfliqtebis mogvarebis sakiTxebSi saxelmwifo ministris aparatis arqivi. sakuTari Targmani)