Sereuli sakontrolo komisis 1996 wlis 23 ivlisis

 sxdomis # 6 oqmis #1 danarTis danarTi

Sereuli sakontrolo komisiis mier 9.06.96 w. damtkicebuli Statis Tanaxmad qarTuli da osuri mxareebis mier gamoyofili saavtamobilo transporti.

marka                avtomobilis raodenoba                                  maT  Soris gamoiyofa                                  

                                                                                                  qarTuli               osuri                        rusuli

                                                                                               mxaris mier        mxaris mier             mxaris mier

                                                                                                

ГАЗ  3102                                1                                          15 mln rub            15 mln rub                                                

УАЗ _ 469                              10                                                 4                                6                                                           

БТР _ 70                                                                                                                                                                          3                   

МИ _ 24                                                                                                                                                                            2                   

ruseTis mxaris saxeliT g. n.   matiuSovi       saqarTvelos mxaris saxeliT  i.  g. maWavariani

CrdiloeT oseTis mxaris saxeliT (xelmowerilia) 

samxreT oseTis mxarisagan (xelmowerilia) 

(konfliqtebis mogvarebis sakiTxebSi saqarTvelos saxelmwifo ministris aparatis arqivi. sa­ku­Ta­ri Tar­g­ma­ni)