Sereuli sakontrolo komisiis 1995 wlis 19-20 ivlisis sxdomis # 5 oqmis danarTi # 1

gadawyve­ti­leba qarTul-osuri konfliqtis zonaSi samSeneblo-aRdgeniTi samuSaoebis mimdina­re­obis Sesaxeb

q. Tbilisi, 1995 wlis 19 ivlisi

1. miRebuli iqnes cnobad e. i. verxovskis da o. v. kiknaZis informacia qarTul-osuri kon­fliq­tis zonaSi samSeneblo-aRdgeniTi samuSaoebis mimdinareobis Sesaxeb.

2. rekomendacia mieces erToblivi ganmkargveli organos TanaTavmjdomareebs (a. a. ba­ben­ko, o. v. kiknaZe) rac SeiZleba umokles vadaSi SeaTanxmon samxreT oseTisa da CrdiloeT oseT-alanias respublikis xelmZRvanelobis monawileobiT 1995-1996 wlebisaTvis samSeneblo-aR­dgeniTi samuSaoebis erToblivi programa .

3. qarTuli da samxreT-osuri mxareebis warmomadgenlebma uaxloes droSi ganixilon sabanko sistemis funqcionirebis aRdgenis SesaZlebloba.

ruseTis mxaris saxeliT n. medvedevi       saqarTvelos mxaris saxeliT i. menaRariSvili

samxreT oseTis mxaris saxeliT i. mamievi.      CrdiloeT oseTis mxaris saxeliT g. jigkaevi

                                              euTos misiis TandaswrebiT d. bodeni

(konfliqtebis mogvarebis sakiTxebSi saxelmwifo ministris aparatis arqivi. sakuTari Targmani)