Sereuli sakontrolo komisis 1995 wlis 9 ivnisis sxdomis # 4 oqmis danarTi # 1

gadawyve­ti­leba qarTul-osuri konfliqtis zonaSi samSeneblo-aRdgeniTi samuSaoebis mimdi­na­reobis Sesaxeb

q. moskovi, 1995 wlis 9 ivnisi

qarTul-osuri konfliqtis mowesrigebis Sereulma sakontrolo komisiam gadawyvita:

1. miRebul iqnes cnobad Sereuli sakontrolo komisiis ruseTis nawilis wevris a. a. ba­benkos informacia - ruseTis federaciis mier 1995 wlisaTvis qarTul-osuri konfliqtis zonaSi samSeneblo-aRdgeniTi samuSaoebis warmarTvisaTvis 6,7 mlrd. maneTis gamoyofis Sesaxeb (1995 wlis 9 ivnisis mdgomareobiT gadaricxulia 3 miliardi maneTi) da saqarTvelos res­publikis premier-ministris moadgilis i. a. menaRariSvilis informacia - saqarTvelos res­pub­likis mier aRniSnuli miznebisaTvis 1,3 trilioni kuponis (5 mlrd. maneTis) kapitaluri da­bandebebis gamoyofis Sesaxeb.

2. daeTanxmon winadadebas 1995 wlisaTvis aRdgeniT samuSaoebze gamoyofili Tanxebis aTvisebis daCqarebis Taobaze (mimdinare wlis agvisto-seqtemberSi) da wlis bolomde orive mxa­ris safinanso organoebTan erTad moiZion dafinansebis damatebiTi wyaroebi.

3. rekomendacia mieces erToblivi ganmkargveli organos TanaTavmjdomareebs (a. a. baben­ko, o. v. kiknaZe) ori Tvis vadaSi miiRon SeTanxmebuli gadawyvetileba aRdgeniTi samuSaoebis er­Toblivi programis dafinansebis sqemis Taobaze da Sereuli sakontrolo komisiis muSa jgu­fis winadadebebis Sesabamisad erToblivi kapitaluri mSneblobis sammarTvelos Seqmnis Se­sa­xeb .

4. mxari daeWiros saqarTvelos respublikis premier-ministris moadgilis i. a. mena­Ra­ri­Svilis winadadebas, saqarTvelos respublikis ministrTa kabinetis ruseTis federaciis mTav­robisadmi TxovniT mimarTvis Taobaze, qarTuli mxaris mier dafinansebis dawyebisa da samuSaoebis SesrulebasTan erTad 10 miliardi maneTis odenobiT kreditis gamoyofis Sesaxeb, am Tanxis qarTul-osuri konfliqtis zonaSi damatebiTi kapitaluri dabandebebis saxiT gamoyenebis mizniT.

ruseTis mxaris saxeliT n. medvedevi              saqarTvelos mxaris saxeliT i. menaRariSvili 

samxreT oseTis mxaris saxeliT v. gabaraevi.    CrdiloeT oseTis mxaris saxeliT g. jikaevi

                                               euTos misiis TandaswrebiT d. bodeni

(konfliqtebis mogvarebis sakiTxebSi saxelmwifo ministris aparatis arqivi. sakuTari Targmani)