Sereuli sakontrolo komisiis # 40 oqmis danarTi

Sereuli sakontrolo komisiis TanaTavmjdomareTa rwmunebulebis Sexvedrebis debuleba

qarTul-osuri konfliqtis mowesrigebis Sereuli sakontrolo komisiis TanaTavmjdo­mareTa rwmunebulebis (SemdegSi - rwmunebulebi) Sexvedrebi ewyoba mudmiv safuZvelze Sereuli sakontrolo komisiis sxdomebs Soris.

rwmunebulebi Tavis Sexvedrebze xelmZRvaneloben Sereuli sakontrolo komisiis gadawyvetilebebiT da rekomendaciebiT da mudmivad awvdian informacias Catarebuli samuSaos Sesaxeb Sereuli sakontrolo komisiis TanaTavmjdomareebs.

rwmunebulebis SexvedrebSi monawileoben:

1. mxareTa warmomadgenlebi Sereuli sakontrolo komisiis samarTaldamcavi da samSvidobo Zalebis samuSao jgufSi.

2. Sereuli sakontrolo komisiis ekonomikuri sakiTxebis samuSao jgufis mxareTa warmomadgenlebi .

3. mxareTa warmomadgenlebi ltolvilTa speckomitetSi (ad-hoc).

4. Sereuli samSvidobo Zalebis gaerTianebul samxedro sardlobis mxareTa war­mo­madgenlebi.

5. saqarTveloSi euTos misiis warmomadgenlebi.

Sexvedrebze moiwvevian adgilobrivi administraciebis warmomadgenlebs. saqarTveloSi evrokomisiis da saqarTveloSi gaeros ltolvilTa umaRlesi komisris warmomadgenlebs SeuZliaT daeswron rwmunebulebis Sexvedrebs.

Sexvedrebs Tavmjdomareobs Sereuli samSvidobo Zalebis sardali.

rwmunebulebis Sexvedrebis ZiriTadi miznebi da amocanebi

_ monitoringi Sereuli sakontrolo komisiis gadawyvetilebebisa da rekomendaciebis Sesrulebaze;

_ urTierTqmedeba adgilobriv administraciul organoebTan eTnikur niadagze kon­fliq­tebis Tavidan acilebis Taobaze da warmoqmnili problemebis gadawyvetis saSualebaTa SemuSaveba;

_ mudmivi kavSiris SenarCuneba adgilobriv organizaciebTan, moqalaqeTa koleqtivebTan, qarTul-osuri konfliqtis mowesrigebis sakiTxebze calkeuli pirebis miRebis gan­xorcieleba;

_ konfliqtis zonaSi informaciis Segroveba, mosaxleobis cxovrebis ekonomikuri da socialuri pirobebis, ltolvilTa dabrunebis realuri SesaZleblobis _ aucileblobis SemTxvevaSi _ samuSao jgufis an Sereuli sakontrolo komisiis sxdomaze gadawyvetilebebis miRebisaTvis winadadebebis SemuSaveba.

_ aucileblobis SemTxvevaSi gamovidnen iniciativiT Sereuli sakontrolo komisiis riggareSe sxdomis mowvevis Taobaze;

_ eqspertTa mozidva konkretul sakiTxebze samuSaod.

rwmunebulebis Sexvedrebi tardeba TveSi orjer da saWiroebis mixedviT.

Catarebis adgili q. cxinvali, Sereuli samSvidobo Zalebis gaerTianebuli Stabi.

2004 wlis 19-20 noemberi

(konfliqtebis mogvarebis sakiTxebSi saxelmwifo ministris aparatis arqivi. sakuTari Targmani)