Sereuli sakontrolo komisiis sxdomis # 26 oqmis danarTi # 4

gadawyvetileba qarTul-osuri konfliqtis srulmasStabiani mowesrigebis molaparakebis farglebSi mxareTa sruluflebiani delegaciebis saeqsperto jgufebis V I I I  Sexvedris rekomendaciebis realizaciis Sesaxeb (lisaboni, 2002 w.)

2003 wlis 10 Tebervali, q. cxinvali

qarTul-osuri konfliqtis srulmasStabiani mowesrigebis molaparakebis farglebSi mxareTa sruluflebiani delegaciebis saeqsperto jgufebis V I I I Sexvedram didi roli iTamaSa qarTul-osuri konfliqtis zonaSi situaciis stabilizaciaze, romelic xasiaTdeboda rogorc daZabuli. lisabonis saeqsperto jgufebis Sexvedramde Catarebul Sereuli sakontrolo komisiis sxdomebze araerTxel xdeboda sxvadasxva situaciebis ganxilva, romlebic moiTxovdnen operatiul reagirebas, mimdinareobda mxareTa Soris ndobis aRdgenisa da TanamSromlobis Tanxvedris gzebis Zieba.

molaparakebis farglebSi mxareTa sruluflebiani delegaciebis saeqsperto jgufebis V I I I Sexvedris Sedegad SemuSavda konkretuli rekomendaciebi, mimarTuli ndobis RonisZiebaTa ganmtkicebaze, mxareTa Soris usafrTxoebis garantiebze. Tumca maTi praqtikuli realizacia neli tempiT miiwevs win.

qarTul-osuri konfliqtis mowesrigebis Sereulma sakontrolo komisiam ganixila da Seafasa ra qarTul-osuri konfliqtis srulmasStabiani mowesrigebis molaparakebis farglebSi mxareTa sruluflebiani delegaciebis saeqsperto jgufebis V I I I  Sexvedris rekomendaciebis realizaciis mimdinareoba, gadawyvita:

1. mxedvelobaSi iqnes miRebuli informacia saeqsperto jgufebis V I I  Sexvedris rekomendaciebis realizaciis mimdinareobis Sesaxeb.

2. aRiniSnos, rom am rekomendaciebma garkveulwilad cxovrebaSi daiwyes ganxorcieleba.

3. eTxovoT rusul, CrdiloeT osur mxareebs da euTos  mxardaWera aRmouCinon saeqsperto jgufebis V I I I Sexvedris rekomendaciebis realizacias.

saqarTvelos mxaris saxeliT i.maWavariani.               

samxreT oseTis mxaris saxeliT b. CoCievi. ruseTis mxaris saxeliT  m. maiorovi.                     

CrdiloeT oseTis mxaris saxeliT T. kusovi  euTo-s TandaswrebiT ( xelmowerilia).

(konfliqtebis mogvarebis sakiTxebSi saxelmwifo ministris aparatis arqivi. sakuTari Targmani)