Sereuli sakontrolo komisiis 2001 wlis 21 aprilis sxdomis #11 oqmis danarTi # 4

gadawyvetileba Sereuli sakontrolo komisiis saqmianobis srulyofis zomebis Sesaxeb

qarTul-osuri konfliqtis mowesrigebis Sereuli sakontrolo komisiis saqmianobis srulyofis mizniT

Sereuli sakontrolo komisia adgens:

1. Sereuli sakontrolo komisiis kompetenciaSi Semavali sakiTxebis operatiulad ga­da­wyve­tis mizniT, Sereuli sakontrolo komisiis plenarul sxdomebs Soris periodSi mizanSewo­nilad CaiTvalos Sereuli sakontrolo komisiis nawilTa xelmZRvanelebis (Sereuli sakon­tro­lo komisiis TanaTamjdomareebis) Sexvedrebis regularuli Catareba.

dadgindes, rom Sereuli sakontrolo komisiis TanaTavmjdomareTa mier miRebuli gada­wyve­tilebani gaformdes oqmebis saxiT da ZalaSi Sevides maTi miRebis momentidan.

Sereuli sakontrolo komisiis TanaTavmjdomareTa Sexvedris adgili da dro, aseve dRis wesrigi ganisazRvreba maT mierve samuSao wesiT.

2. Sereuli sakontrolo komisiis saqmianobis ufro srulad gaSuqebis mizniT, uzrunvel­yo­fili iqnes Sereuli sakontrolo komisiisa da masobrivi informaciis saSualebaTa mWidro urTierTqmedeba.

3. euTos winaSe daisvas Sereuli sakontrolo komisiisaTvis mravalmxrivi qmediTi daxmarebis aRmoCenis sakiTxi, misi muSaobis efeqturobis amaRlebis mizniT.

ruseTis mxaris saxeliT m. maiorovi.          saqarTvelos mxaris saxeliT i. g. maWavariani

CrdiloeT oseTis mxaris saxeliT T. kusovi.    

samxreT oseTis mxaris saxeliT l. Tibilovi            evropis komisiis TandaswrebiT i. viki

(konfliqtebis mogvarebis sakiTxebSi saxelmwifo ministris aparatis arqivi. sa­ku­Ta­ri Tar­g­ma­ni)