qarTul-osuri konfliqtis mowesrigebis Sereuli sakontrolo komisiis TanaTavmjdomareTa gancxadeba

2004 wlis 16 aprili, q. cxinvali

Sereuli sakontrolo komisiis TanaTavmjdomareebma, gamoxates ra kmayofileba komisiis saqmianobis ganaxlebiT, daadastures qarTul-osuri konfliqtis mowesrigebis Sesaxeb 1992 wlis 24 ivnisis SeTanxmebisadmi erTguleba, rom Sereuli sakontrolo komisia  da Sereuli samSvidobo Zalebi warmoadgenen konfliqtis zonaSi situaciis stabilizaciasa da warmoqmnili problemebis gadawyvetis efeqtur meqanizms.

mxareebma aRniSnes qarTul-osuri konfliqtis zonaSi ekonomikis aRdgenasa da ltolvilTa dabrunebaSi urTierTqmedebis Sesaxeb ruseTis federaciasa da saqarTvelos Soris 2000 wlis 23 dekembris SeTanxmebis realizaciis praqtikuli mniSvneloba, romelic xels Seuwyobda xelsayreli pirobebis Seqmnas molaparakebis procesisa da mowesrigebis sxva sakiTxebis winsvlisaTvis. qarTulma da rusulma mxareebma daadastures TavianTi ganzraxva gaaqtiuron muSaoba am xelSekrulebis SesrulebasTan dakavSirebuli organizaciuli sakiTxebis gadasawyvetad.

Ssk TanaTavmjdomareebma maRali Sefaseba misces evrokomisiis miswrafebas konfliqtis zonaSi daiwyos proeqtis realizeba 2,5 mln evros odenobiT, agreTve evropis gaerTianebis, euTos da gaeros ltolvilTa umaRlesi komisariatis sammarTvelos mzadyofnas daxmarebis gafarToebisadmi, mimarTuli konfliqtis zonaSi ekonomikis aRdgenisa da ltolvilTa dabrunebisaken.

mxareebma miaRwies SeTanxmebebs komisiis sainformacio biuletenis gamoSvebis, samarTaldamcavi organoebisa da organizebul danaSaulTan brZolis urTierTqmedebis specialuri sakoordinacio centris muSaobis gaaqtiurebis da momwifebuli amocanebis gadawyetisaTvis uaxles droSi qarTuli, samxreT-osuri da CrdiloeT-osuri samarTaldamcavi organoebis xelmZRvanelTa Sexvedris Catarebis  Sesaxeb.

miRebula gadawyvetileba Ssk morigi sxdoma Catardes ama wlis maisis bolos TbilisSi.

 xelmowerilia mxareTa mier

(konfliqtebis mogvarebis sakiTxebSi saxelmwifo ministris aparatis arqivi. sakuTari Targmani)