Sereuli sakontrolo komisiis gadawyvetileba

3 agvisto1992 weli. q. cxinvali

1. vxelmZRvanelobT ra qarTul-osuri konfliqtis mowesrigebis principebis Taobaze SeTanxmebiT da Sereuli sakontrolo komisiis  ama wlis 29 ivlisis gadawyvetilebebiT, konfliqtis zonaSi cxovelmyofelobis da marTlwesrigis amocanebis gadawyvetisaTvis Seiqmnas qarTuli, osuri da rusuli mxareebis warmomadgenlebisagan Sereul sakontro­lo komisiasTan arsebuli:

_ ekonomikuri sabWo Sesabamisi specialistebis mozidviT;

_ samarTaldamcavi sabWo Sinagan saqmeTa saministros, prokuraturis da sasamarTlo xelisuflebis specialistebisagan;

_ socialuri dacvis da mosaxleobisaTvis daxmarebis gawevis sabWo Sesabamisi specialis­te­bisagan;

_ sabWoebis xelmZRvaneloba Sereuli sakontrolo komisiis sxdomebs Soris daekisros Sereuli sakontrolo komisiasTan arsebuli samSvidobo Zalebis gaerTianebul sardloba;

sabWoebi wyveten Semdeg ZiriTad amocanebs:

_ swavloben da aanalizeben mosaxleobis cxovrebis ekonomikur, socialur da yofiT pi­ro­bebs da ltolvilTa TavianT keraze dabrunebis realur SesaZleblobas;

_ amzadeben pirobebs molaparakebebisaTvis konfliqtis zonaSi mdebare raionebis ekono­mi­kuri aRdgenis Sesaxeb;

_ SeimuSaveben winadadebebs mxareTa kompetenturi organoebisaTvis da axorcieleben operatiul kontrols miRebuli gadawyvetilebebis Sesrulebaze.

sabWoebs ufleba aqvT:

_ moiTxovon da miiRon saWiro cnobebi zemoCamoTvlili dargebisa da uwyebebisagan;

_ miiRon operatiuli gadawyvetilebani, Seatyobinon isini mxareebs da moiTxovon maTi upi­robo aRsruleba;

moiwvion Tavis sxdomebze pasuxismgebeli aRmasruleblebi mxareTa praqtikuli RonisZie­be­bis koordinaciis mizniT;

warudginon mxareTa kompetentur organoebs Tavisi daskvnebi da winadadebebi mxareTa mier aRebuli valdebulebebis Sesrulebis mimdinareobis Sesaxeb;

SeinarCunon mudmivi kavSiri adgilobriv organizaciebTan, moqalaqeebis koleqtivebTan da ganaxorcielon calkeul moqalaqeTa miReba;

yvela organizacia, uwyeba da piri xels uwyobs sabWoebs Tavisi samoqmedo movaleobebis SesrulebaSi.

sabWoebi muSaoben mimdinare gegmiT.

sabWoebis saqmianobis ZiriTad formas warmoadgens muSaoba adgilebze, operatiuli TaT­bi­rebi saqmeTa mdgomareobis gansaxilvelad, winadadebebis da gadawyvetilebebis SemuSaveba, ma­Ti dayvana mxareebamde da maTi Sesrulebis Semowmeba.

operatiul, saxeldaxelo TaTbirebs, atareben aucileblobis mixedviT, ris Sesaxeb cxad­deba winaswar.

operatiul TaTbirebs, xuTwuTianebs morigeobiT xelmZRvaneloben gaerTianebuli sar­dlo­bis wevrebi.

gadawyvetilebani da rekomendaciebi miRebulad iTvleba gaerTianebuli sardlobis mier erT­xmad miRebis SemTxvevaSi da mtkicdeba Sereuli sakontrolo komisiis mier.

2. Seqmnili struqturebi muSaoben adgilobrivi xelisuflebis organoebTan urTierT­qme­debiT .

sabWoebis personaluri Semadgenloba ganisazRvros sami dRis ganmavlobaSi.

3. Catardes mosaxleobaSi mosamzadebeli samuSaoebi iaraRis Cabarebis kampaniis orga­ni­ze­­bisaTvis.

T. k. kitovani, s. k. Soigu, s. v. xeTagurovi

(konfliqtebis mogvarebis sakiTxebSi saxelmwifo ministris aparatis arqivi. sa­ku­Ta­ri Tar­g­ma­ni)