ruseTis federaciis prezidents baton boris elcins

miuxedavad afxazeTis teritoriaze konfliqtis mowesrigebis Sesaxeb 1992 wlis 3 seqtembers moskovSi miRweuli SeTanxmebisa, romelsac xeli moaweres rusulma da qarTulma delegaciebma afxazeTisa da CrdiloeTi kavkasiis warmomadgenelTa monawileobiT:

1. grZeldeba saqarTvelos respublikis teritoriaze mebrZolebis da daqiravebulebis Semodineba ruseTis federaciis teritoriidan, rac xels uwyobs konfliqtis eskalacias.

2. arakanonier afxazur SeiaraRebul formirebebs bolo dReebSi gauCndaT mZime sabrZolo teqnika, gaTvaliswinebuli ar aris ra aranairi oficialuri SeTanxmebiT, ramac saSualeba, maT SesaZlebloba misca daerRviaT sammxrivi komisiis gadawyvetilebebi da gadasuliyvnen SeteviT moqmedebebze q. gagris raionSi.

3. afxazeTSi konfliqtis mSvidobiani mowesrigebis sammxrivma komisiam ver Seasrula masze dakisrebuli  movaleobebi am komisiis rusuli mxaris mizeziT, romelmac faqtobrivad xeli Seuwyo sabrZolo moqmedebebis eskalacias q. gagris raionSi.

zemoxsenebulis safuZvelze saqarTvelos saxelmwifo sabWo moiTxovs afxazeTis arakanonieri samxedro formirebebisaTvis sabrZolo masalebisa da mZime teqnikis gadacemis dauyovnebliv Sewyvetas da sammxrivi komisiis rusuli mxaris mier moskovis SeTanxmebis  ganuxrel Sesrulebas.

moskovis SeTanxmebis Seusruleblobis SemTxvevaSi saqarTvelos saxelmwifo sabWo itovebs uflebas, moiTxovos ruseTis federaciis yvela SeiaraRebuli Zalis gayvana saqarTvelos teritoriidan da Sesabamisi SeTanxmebebiT gaTvaliswinebulia SeiaraRebis mTeli kvotis TavisTvis gadmocemas.

saqarTvelos respublikis 

saxelmwifo sabWos Tavmjdomare e. SevardnaZe.

(gazeTi "Свободная Грузия", 129, 1992 wlis 6 oqtomberi/sakuTari Targmani).