saqarTvelos prezidentis brZanebuleba # 296 yofili samxreT oseTis avtonomiuri olqis teritoriaze droebiTi administraciul-teritoriuli erTeulis administraciis Seqmnis, saqmianobis wesisa  da farglebis Sesaxeb

„yofil samxreT oseTis avtonomiur olqSi konfliqtis mSvidobiani mogvarebisaTvis saTanado pirobebis Seqmnis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis me-3 muxlisa da „droebiTi administraciul-teritoriuli erTeulis Seqmnis Sesaxeb“ saqarTvelos parlamentis 2007 wlis 8 maisis # 4735 dadgenilebis Sesabamisad:

1. Seiqmnas yofili samxreT oseTis avtonomiuri olqis teritoriaze droebiTi administraciul-teritoriuli erTeulis administracia.

2. droebiTi administraciul-teritoriuli erTeulis administracia (SemdegSi d administracia) saqmianobas axorcielebs saqarTvelos konstituciisa da kanonebis, saerTaSoriso xelSekrulebebisa da SeTanxmebebis, „yofil samxreT oseTis avtonomiur olqSi konfliqtis mSvidobiani mogvarebisaTvis saTanado pirobebis Seqmnis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonisa da am brZanebulebis Sesabamisad.

3. administraciis funqciebia:

a) yofili samxreT oseTis avtonomiuri olqisaTvis saqarTvelos saxelmwifos farglebSi avtonomiuri statusis gansazRvrisa da farTo politikuri TviTmmarTvelobis miniWebis mizniT, adgilobrivi politikuri Zalebisa da sazogadoebis saxeliT molaparakebis warmoeba saqarTvelos xelisuflebasTan;

b) droebiTi administraciul-teritoriuli erTeulis teritoriaze demokratiuli arCevnebis Catarebis mizniT Sesabamisi pirobebis momzadeba;

g) droebiTi administraciul-teritoriuli erTeulis teritoriaze kanonierebisa da marTlwesrigis dacvis uzrunvelyofa; am teritoriaze mcxovrebi pirebisa da eTnikuri jgufebis uflebebisa da Tavisuflebebis, agreTve maTi interesebis dacva;

d) adgilobrivi infrastruqturis reabilitaciis xelSewyoba, droebiTi administraciul-teritoriuli erTeulis socialur-ekonomikuri ganviTarebis programebis SemuSaveba da ganxorcieleba;

e) droebiTi administraciul-teritoriuli erTeulis teritoriaze ganaTlebis, kulturis, sportis, janmrTelobis dacvis, socialuri uzrunvelyofis, soflis meurneobis, bunebrivi resursebis gamoyenebisa da garemos dacvis sferoSi saxelmwifo programebis SemuSavebisa da ganxorcielebis uzrunvelyofa; qarTuli da osuri enebis, tradiciebisa da kulturuli memkvidreobis dacva da ganviTareba,  specialuri qarTul da osurenovani saganmanaTleblo programebis SemuSaveba; osur enaze normatiuli aqtebis, sxva oficialuri dokumentebisa da informaciis Targmnis, gamocemisa da gavrcelebis uzrunvelyofa, agreTve osurenovani sainformacio saSualebebis ganviTarebis xelSewyoba; konsultaciebis warmoeba gardamaval periodSi droebiTi administraciul-teritoriuli erTeulis saxelwodebis gansazRvris mizniT;

v) reintegraciis sakiTxebSi saqarTvelos (15.11.2010 # 917) saxelmwifo ministris moadgilisa da saqarTvelos Sinagan saqmeTa, iusticiis, finansTa, ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis (15.11.2010 # 917), ganaTlebisa da mecnierebis, Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis, kulturisa da ZeglTa dacvis, sportisa da axalgazrdobis saqmeTa (15.11.2010 # 917), soflis meurneobis, garemos dacvisa da bunebrivi resursebis, okupirebuli teritoriebidan iZulebiT gadaadgilebul pirTa, gansaxlebisa da ltolvilTa (15.11.2010 # 917)  saministroebSi ministris moadgilis kandidaturebis kanonmdeblobiT dadgenili wesiT dasaniSnad wardgena, romelTa monawileobiTa da maTTan SeTanxmebiT ganxorcieldeba droebiTi administraciul-teritoriuli erTeulis teritoriaze yvela mniSvnelovani gadawyvetilebis miReba.

4. administraciis saqmianoba finansdeba saqarTvelos saxelmwifo biujetidan.

5. administraciis struqtura da administraciis saqmianobis organizebasTan dakavSirebuli sxva sakiTxebi ganisazRvreba administraciis debulebiT, romelsac amtkicebs administraciis xelmZRvaneli. administraciis saxelwodebasa da administraciis sajaro mosamsaxureTa Tanamdebobriv dasaxelebebs gansazRvravs administraciis xelmZRvaneli.

6. administraciis xelmZRvaneli aris adgilobrivi politikuri Zalebisa da sazogadoebis warmomadgeneli, romelsac eniWeba droebiTi administraciul-teritoriuli erTeulis teritoriaze saxelmwifo mmarTvelobis ganxorcielebis uflebamosileba.

7. „yofil samxreT oseTis avtonomiur olqSi konfliqtis mSvidobiani mogvarebisaTvis saTanado pirobebis Seqmnis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonisa da am brZanebulebiT gansazRvruli saxelmwifo mmarTvelobisa da administraciis xelmZRvanelis  uflebamosilebebis gansaxorcieleblad administraciis xelmZRvaneli gamoscems samarTlebriv aqtebs.

mixeil saakaSvili

2007 wlis 10 maisi, q. Tbilisi

(saqarTvelos prezidentis saxelmwifo arqivi)