saqarTvelos parlamentis dadgenileba saqarTvelos moqalaqeobis Sesaxeb kanonis samoqmedod SemoRebis Taobaze

saqarTvelos parlamenti adgens:

1. saqarTvelos moqalaqeobis Sesaxeb kanoni ZalaSia gamoqveynebisTanave.

saqarTvelos parlamentis spikeri vaxtang goguaZe

Tbilisi, 1993 wlis  25 marti

(saqarTvelos parlamentis uwyebebi, ## 5-8, 1993, gv. 74)