qarTul-osuri konfliqtis mowesrigebis Sereuli sakontrolo komisiis debuleba

Sereuli sakontrolo komisia (Ssk) Seiqmna da moqmedebs qarTul-osuri konfliqtis mowesrigebis principebis Taobaze 1992 wlis 24 ivnisis SeTanxmebis da Ssk oqmebis Sesabamisad kontrolis uzrunvelyofis mizniT cecxlis Sewyvetis, SeiaraRebuli formirebebis gayvanis, TavdacviTi Zalebis daSlis da konfliqtis zonaSi usafrTxoebis reJimis uzrunvelyofis sakiTxebze, agreTve mSvidobis SenarCunebis da sabrZolo moqmedebebis ganaxlebis dauSveblobis, viTarebis stabilizaciis, konfliqtis politikur mowesrigebasa da dazaralebuli raionebis ekonomikuri aRdgenisaken, ltolvilTa da iZulebiT gadaadgilebul pirTa dabrunebisa da mowyobisaken mimarTuli mxareTa erToblivi qmedebebis koordinaciis gansaxorcieleblad.

1. Sereuli sakontrolo komisia warmoadgens konfliqtis mowesrigebaSi da misi Sedegebis likvidaciaSi monawile oTxi mxaris mudmivmomqmed organos. Sereuli sakontrolo komisiis umaRles saorganizacio instancias warmoadgens mxareTa uflebamosili warmomadgenlebis sxdoma mxareTa warmomadgenlobebis xelmZRvanelTa da Ssk sxva wevrTa saxiT.

2. Sereuli sakontrolo komisiis SemadgenlobaSi Sedian mxareTa saxelmwifo organoebis mier daniSnuli specialuri warmomadgenlebi (mxareTa Sexedulebisamebr), romelnic uflebamosilni arian ganaxorcielon qarTul-osuri konfliqtis farTomasStabiani mowesrigebis yvela sakiTxze gadawyvetilebaTa koordinireba.

3. Ssk-s muSaobaSi monawileobas Rebulobs saqarTveloSi evropis uSiSroebisa da TanamSromlobis TaTbiris misia.

4. Ssk-is saqmianobas SeuZliaT xeli Seuwyon sxvadasxva saerTaSoriso organizaciebma.

5. Sereul sakontrolo komisias ekisreba Semdegi funqciebi da amocanebi:

a) kontroli qarTul-osuri konfliqtis mowesrigebis mxareTa SeTanxmebebis da gadawyvetilebis Sesrulebaze, winadadebebis SemuSaveba da maT sarealizaciod mizanmimarTuli zomebis ganxorcieleba;

b) politikuri, samxedro (samSvidobo), samarTaldamcavi, ekonomikuri, humanitaruli, sainformacio da sxva problemebis gadasawyvetad pirobebis SeqmnisaTvis RonisZiebebis SemuSaveba da gatareba;

g) dialogis Semdgomi ganviTarebis da konfliqtis politikuri mowesrigebis xelSewyoba;

d) gaeros ltolvilTa umaRlesi komisris sammarTvelos monawileobiT ltolvilTa (iZulebiT gadaadgilebul pirTa) dabrunebis, miRebis da mowyobis Taobaze mxareTa mier damtkicebuli kompleqsuri zomebis SemuSavebaSi da ganxorcielebaSi monawileoba;

e) qarTul-osuri konfliqtis zonaSi raionebis ekonomikuri aRdgenis praqtikuli ganxorcielebis mimdinareobis ganxilva da xelSewyoba;

v) konfliqtis zonaSi adamianis da erovnuli umciresobebis uflebebis dacvaze kontrolis organizacia.

6. zemoxsenebuli funqciebis Sesasruleblad da muSaobis ZiriTadi mimarTulebebis mixedviT amocanaTa gadasawyvetad Sereuli sakontrolo komisia Sesabamisi specialistebisagan - mxareTa warmomadgenlebisagan hqmnis aucilebel samuSao jgufebs.

7. samuSao jgufebi amzadeben analitikur masalebs, Ssk gadawyvetilebaTa proeqtebs da atareben molaparakebebs maT kompetencias mikuTvnebul sakiTxebze. aucileblobis SemTxvevaSi maT ufleba aqvT moizidon konkretul sakiTxebze samuSaod eqspertebi, moiTxovon da miiRon aucilebeli informacia Sesabamisi saxelmwifo uwyebebisa da dawesebulebebisagan.

8. muSa jgufebis daskvnebi da winadadebebi ganixileba Ssk-is sxdomebze saboloo gadawyvetilebebis misaRebad.

9. Sereuli sakontrolo komisiis kompetenciaSi Sedis samSvidobo Zalebis da mxareTa mier daniSnuli damkvirveblebis moqmedebis koordinacia. Ssk mudmiv kavSirSia konfliqtis zonaSi myof samSvidobo ZalebTan da Rebulobs gadawyvetilebebs maT Semdgom gamoyenebaze.

10. samSvidobo Zalebis sardloba qarTul-osuri konfliqtis mowesrigebis principebis Taobaze SeTanxmebis da masze darTuli oqmebis Sesabamisad SeimuSavebs da axorcielebs aucilebel RonisZiebebs mSvidobisa da wesrigis SenarCunebisaTvis, sabrZolo moqmedebebis ganaxlebis dauSveblobisaTvis, ukanono gasamxedroebuli formirebebis ganiaraRebisaTvis, Seaqvs, dadgenili wesiT, winadadebebi konfliqtis zonaSi samSvidobo Zalebis operatiuli gamoyenebisa da organizaciis srulyofis Taobaze.

11. Sereuli sakontrolo komisia ixilavs da afasebs konfliqtis zonaSi Seqmnil viTarebas im monacemTa safuZvelze, romlebic mas moTxovnisamebr waredgineba mxareTa kompetenturi organoebis mier.

12. sazogadoebis obieqturi informirebis mizniT Ssk warudgens masobrivi informaciis saSualebebs masalebs mowesrigebis procesis mimdinareobis Sesaxeb.

13. Sereuli sakontrolo komisiis wevrebi sargebloben diplomatiuri imunitetiT da privilegiebiT saerTaSoriso samarTlis normebis Sesabamisad.

14. Sereuli sakontrolo komisiis wevrebs aqvT konfliqtis zonis teritoriaze Tavisufali gadaadgilebis ufleba. mxareTa warmomadgenlebi adgilebze xels uwyoben Ssk-s wevrebs da uzrunvelyofen maT usafrTxoebas.

15. Sereuli sakontrolo komisiis sxdomebis Catarebis adgilebi ganisazRvreba mxareTa SeTanxmebiT.

16. Sereuli sakontrolo komisiis sxdomebi tardeba aucileblobis mixedviT, magram kvartalSi ara nakleb erTxel. sxdomas Tavmjdomaris saxiT uZRveba Ssk-Si mxareTa warmomadgenlobis erTerTi xelmZRvaneli urTierT SeTanxmebis mixedviT.

Ssk-is gadawyvetilebani miiReba mxareTa konsensusis safuZvelze.

17. mimdinare saorganizacio samuSaoebis gasatareblad da mxareTa Soris operatiuli kavSiris SesanarCuneblad Ssk-Tan iqmneba samdivno.

18. Sereuli sakontrolo komisia finansdeba mxareebis mier Tanabar wilobriv safuZvelze.

19. Sereuli sakontrolo komisiis da misi dokumentebis enas warmoadgens rusuli ena.

20. Sereuli sakontrolo komisia wyvets Tavis saqmianobas qarTul-osuri konfliqtis srulmasStabiani mowesrigebis miRwevis Semdeg.

miRebulia qarTul-osuri konfliqtis mSvidobiani mowesrigebis procesis Semdgomi ganviTarebis Taobaze da 1994 wlis 31 otombris Sereuli sakontrolo komisiis Sesaxeb SeTanxmebaTa Sesabamisad.

(konfliqtebis mogvarebis sakiTxebSi saqarTvelos saxelmwifo ministris aparatis arqivi/ sakuTari Targmani)