er­Tob­li­vi gan­c­xa­de­ba

1994 wlis 14 iv­niss sa­qar­T­ve­lo­Si ev­ro­TaT­bi­ris mi­si­is ini­ci­a­ti­viT q. vla­di­kav­kaz­Si Ca­tar­da sam­S­vi­do­bo da Se­ri­ge­bis pro­ce­sis Sem­d­go­mi gag­r­Ze­le­bi­sa­ken mi­mar­Tu­li mo­ri­gi Sex­ved­ra, ro­me­lic daw­ye­bu­li iq­na 1994 wlis 12 ma­i­sis mi­xed­viT.

Sex­ved­ra­Si mo­na­wi­le­ob­d­nen:

sa­qar­T­ve­lo­dan: va­Ja xa­Wa­pu­ri­Ze, no­dar lo­mo­u­ri, gi­or­gi ni­ko­la­iS­vi­li, go­Ca gu­ni­a­va, gi­vi mTva­re­li­Ze.

sam­x­reT ose­Ti­dan: zna­ur ga­si­e­vi, di­mit­ri me­do­e­vi, bo­ris Co­Ci­e­vi, kon­s­tan­ti­ne ko­Ci­e­vi, iu­ri Zi­co­i­ti.

Crdi­lo­eT ose­Ti­dan: Te­i­mu­raz ku­so­vi, ana­to­li kaC­ma­zo­vi.

eu­To: hans-iorg ai­fi, ma­ikl va­i­gan­ti, rolf vel­ber­t­si, las­lo be­la­di, fran­sua de la­va­rei.

mxa­re­e­bi Se­Tan­x­m­d­nen:

1. er­Tob­li­vad imu­Sa­on kon­f­liq­tis zo­na­Si vi­Ta­re­bis sta­bi­li­za­ci­i­saT­vis;

2. er­Tob­li­vad eb­r­Zo­lon or­ga­ni­ze­bul da­na­Sa­uls, gan­sa­kuT­re­biT, nar­ko­biz­ne­sis sfe­ro­­Si;

3. aRad­gi­non sa­av­to­mo­bi­lo da sar­ki­nig­zo ko­mu­ni­ka­ci­e­bi cxin­val­sa da sxva qa­la­qebs So­ris;

4. da­iw­yon Ta­nam­S­rom­lo­ba eko­no­mi­kis aR­sad­ge­nad, sa­sof­lo-sa­me­ur­neo da sam­rew­ve­lo war­­mo­e­bis ga­mo­coc­x­le­bis miz­niT;

5. er­Tob­li­vad da­iw­yon sac­xov­re­be­li sax­le­bis aR­d­ge­na;

6. Seq­m­nan jan­m­r­Te­lo­bis dac­vis pa­su­xis­m­ge­bel mu­Sak­Ta er­Tob­li­vi ko­mi­sia mo­sax­le­o­bis sa­me­di­ci­no mom­sa­xu­re­bis moT­xov­na­Ta gan­saz­R­v­ri­sa da ga­um­jo­be­se­bi­saT­vis sa­Wi­ro Ro­nis­Zi­e­be­bis ga­sa­ta­reb­lad;

7. uz­run­vel­yon kon­f­liq­tis zo­na­Si ga­da­ad­gi­le­bul pir­Ta usaf­r­T­xo­e­ba;

8. er­Tob­li­vi sa­kon­t­ro­lo ko­mi­si­is mu­Sa­o­bis da­u­yov­neb­li­vi aR­d­ge­nis au­ci­leb­lo­ba­ze an sxva oT­x­m­x­ri­vi er­Tob­li­vi or­ga­nos Seq­m­na­ze (ru­se­Ti, sa­qar­T­ve­lo, sam­x­reT ose­Ti, Crdi­lo­­eT ose­Ti), maT­Si ev­ro­TaT­bi­ris mi­si­is mo­na­wi­le­o­biT;

9. xe­li Se­uw­yon kon­f­liq­tis zo­na­Si mSvi­do­bis Se­nar­Cu­ne­ba­sa da ka­no­nis Ses­ru­le­bas, ev­ro­TaT­bi­ris mi­si­is sa­meT­val­yu­ro fun­q­ci­is gan­xor­ci­e­le­biT;

10. er­Tob­li­vad Seq­m­nan ma­te­ri­a­lu­ri da iu­ri­di­u­li ba­za ltol­vil­Ta sas­w­ra­fod dab­ru­ne­bi­saT­vis, mi­mar­Ton sam­S­vi­do­bo Za­lebs au­ci­le­be­li pi­ro­be­bis mo­sam­za­deb­lad ltol­vil­Ta usaf­r­T­xo­e­bis uz­run­vel­yo­fi­saT­vis da ga­e­ros ltol­vil­Ta saq­me­e­bis umaR­les ko­mi­sars sa­Ta­na­do mxar­da­We­ri­saT­vis;

11. da­iw­yon po­li­ti­ku­ri mo­wes­ri­ge­bis Se­mu­Sa­ve­bis pro­ce­si;

mxa­re­e­bi ase­ve Se­Tan­x­m­d­nen Ca­a­ta­ron Sem­d­go­mi Sex­ved­re­bi uax­lo­es mo­ma­val­Si, ro­me­lic mow­yo­bi­li iq­ne­ba ev­ro­TaT­bi­ris mi­si­is mi­er, ra­Ta mxed­ve­lo­ba­Si iq­nes mi­Re­bu­li miR­we­u­li war­ma­te­be­bi da gan­xi­lul iq­nes Sem­d­go­mi na­bi­je­bi

v. xa­Wa­pu­ri­Ze, sa­qar­T­ve­los mxri­dan               z. ga­si­e­vi, samx. ose­Tis mxri­dan

T. ku­so­vi, Crd. ose­Tis mxri­dan                          h. ai­fi, eu­Tos mxri­dan

(ga­ze­Ti “sa­qar­T­ve­los res­pub­li­ka~, # 110, 1994 wlis 17 iv­ni­si)