afxazeTis respublikis saxalxo krebis dadgenileba “galis raionis, tyvarCelis raionis, oCamCiris raionis, gulrifSis raionis da nawilobriv soxumis raionis dasaxlebuli punqtebis: fsxus, agras, gumas, akafas, ZiguTas, zemo kelasuris sazRvrebSi teritoriebze samxedro mdgomareobis SemoRebis Sesaxeb” afxazeTis respublikis prezidentis brZanebulebis (pb-131, 2008 wlis 10 agvisto) damtkicebis Taobaze

ganixila ra afxazeTis respublikis prezidentis brZanebuleba (pb-131, 2008 wlis 10 agvisto) “galis raionis, tyvarCelis raionis, oCamCiris raionis, gulrifSis raionis da nawilobriv, soxumis raionis dasaxlebuli punqtebis: fsxus, agras, gumas, akafas, ZiguTas, zemo kelasuris sazRvrebSi teritoriebze samxedro mdgomareobis SemoRebis Sesaxeb”,

afxazeTis respublikis saxalxo kreba adgens:

1. afxazeTis respublikis konstituciis 47-e muxlis me-16 punqtisa dasamxedro mdgomareobis SesaxebafxazeTis respublikis kanonis me-4 muxlis me-7 nawilis Tanaxmad damtkicdes afxazeTis respublikis prezidentis brZanebuleba (pb-131, 2008 wlis 10 agvisto) “galis raionis, tyvarCelis raionis, oCamCiris raionis, gulrifSis raionis da nawilobriv, soxumis raionis dasaxlebuli punqtebis: fsxus, agras, gumas, akafas, ZiguTas, zemo kelasuris sazRvrebSi teritoriebze samxedro mdgomareobis SemoRebis Sesaxeb”.

2. es dadgenileba ZalaSi Sedis miRebis dRidan.

n. aSuba, afxazeTis respublikis saxalxo krebis spikeri

q. soxumi (2008 wlis 10 agvisto).

(gazeTi “Республика Абхазия”, # 89, 2008 wlis 12-13 agvisto/sakuTari Targmani)