amonaweri demokratiuli respublikis mTavrobis sxdomis Jurnalidan

18 seqtemberi 1919 weli

moismines:

afxazeTis komisariatis Tavmjdomaris moxseneba: afxazeTis saxalxo sabWos mier gamogzavnili delegaciis Camosvlis da misi momavali muSaobis Sesaxeb

daadgines:

1. afxazeTis saxalxo sabWos mier gamogzavnili sakonstitucio komisia warudges damfuZnebeli krebis prezidiums, romelsac eTxovos raTa SesaZleblobisdagvarad axlo momavalSi iqnas ganxiluli afxazeTis konstituciis sagani.

2. afxazeTis saxalxo sabWos Tavmjdomares mieweros, rom: damoukidebel jgufis warmomadgenelT SeuZliaT miiRon monawileoba sakonstitucio komisiis muSaobaSi saTaTbiro xmiT _ saqarTvelos mTavrobas ufleba ara aqvs awarmoos raime sxva gvari molaparakeba im pirebTan, romlebsac saxalxo sabWos mier saTanado rwmuneba ara aqvT, xolo maT mosmenas mTavroba saWirod sTvlis raTa savsebiT iqmnas gamoxatuli afxazeTis mosaxleobis sxva da sxva jgufis zraxvani.

mTavrobis Tavmjdomaris mag. n. ramiSvili

mTavrobis saqmeTa mmarTveli _ k. jafariZe

mdivani _ didebuliZe

dedanTan sworia: saqmis mwarmoebeli (xelmowerilia)

 (saqarTvelos centraluri saxelmwifo saistorio arqivi, f. 1938, anaw. 1, saq. 294, furc. 23)