Se­Tan­x­me­ba af­xa­zeT­Si cec­x­lis Sew­y­ve­ti­sa da mi­si dac­vis kon­t­ro­lis me­qa­niz­mis Se­sa­xeb

kon­f­liq­tis mo­na­wi­le mxa­re­Ta war­mo­mad­gen­le­bi ru­se­Tis Su­a­mav­lo­biT Se­Tan­x­m­d­nen Sem­deg­ze:

1. kon­f­liq­tis mo­na­wi­le mxa­re­e­bi 1993 wlis 28 iv­li­sis 12.00. sa­a­Ti­dan ub­run­de­bi­an ama wlis 20 ma­iss dad­ge­nil kon­f­liq­tis zo­na­Si cec­x­lis Sew­y­ve­ti­sa da er­T­ma­ne­Tis wi­na­aR­m­deg Za­lis ga­mo­u­yen­lo­bis mkac­rad dac­vis re­Jims.

ik­r­Za­le­ba avi­a­ci­is, ar­ti­le­ri­is, sa­na­os­no sa­Su­a­le­be­bis, yo­vel­g­va­ri sam­xed­ro teq­ni­ki­sa da ia­ra­Ris ga­mo­ye­ne­ba.

kon­f­liq­tis zo­na­Si (af­xa­ze­Tis te­ri­to­ri­a­ze) ar Sev­len da­ma­te­bi­Ti ja­re­bi da sxva Se­i­a­ra­Re­bu­li for­mi­re­ba­ni, ar gan­xor­ci­el­de­ba mo­bi­li­za­cia, ja­re­bi­sa da sxva for­mi­re­be­bis Se­u­Tan­x­me­be­li ga­da­ad­gi­le­ba­ni, ia­ra­Ri­sa da tyvia-wam­lis Se­ta­na, sam­xed­ro in­f­ras­t­ruq­tu­ris obi­eq­te­bis age­ba.

2. 1993 wlis 29 iv­li­si­dan fun­q­ci­o­ni­re­bas iw­yebs qar­Tul-af­xa­zur-ru­su­li dro­e­bi­Ti sa­kon­t­ro­lo jgu­fe­bi (3-9 ka­cis ode­no­biT), ro­mel­Ta per­so­na­lur Se­mad­gen­lo­bas Se­a­Tan­x­me­ben mxa­re­e­bi.

dro­e­bi­Ti sa­kon­t­ro­lo jgu­fe­bi meT­val­yu­re­o­bas ga­u­we­ven cec­x­lis Sew­y­ve­tis re­Ji­mis dac­vas. isi­ni gan­lag­de­bi­an so­xum­Si, gul­rif­S­Si, oCam­Ci­re­Si, gu­da­u­Ta­Si, axal aTon­Si, tyvar­Cel­Si, gag­ra­Si, gal­Si, Tu sa­Wi­ro iq­ne­ba, ase­Ti jgu­fe­bi, mxa­re­Ta Se­Tan­x­me­biT, gan­lag­de­bi­an sxva pun­q­teb­Sic. sa­kon­t­ro­lo jgu­febs uf­le­ba aqvT Se­vid­nen maT­T­vis sa­in­te­re­so kon­f­liq­tis ne­bis­mi­er wer­til­Si mas Sem­deg, rac Se­sa­ba­mi­sad amas ac­no­be­ben mxa­re­ebs. kon­f­liq­tis mo­na­wi­le mxa­re­e­bi uz­run­vel­yo­fen sa­kon­t­ro­lo jgu­fe­bis usaf­r­T­xo­e­bas, uq­m­ni­an cxov­re­bis sa­Ta­na­do pi­ro­bebs, aZ­le­ven mi­mos­v­lis sa­Su­a­le­bebs.

sa­kon­t­ro­lo jgu­febs Se­uZ­li­aT ga­ni­xi­lon mo­sax­le­o­bis mi­mar­T­ve­bi sxva­das­x­va sa­kiT­xeb­ze.

sa­er­Ta­So­ri­so meT­val­yu­re­Ta Ca­mos­v­lis Sem­deg dro­e­bi­Ti sa­kon­t­ro­lo pun­q­te­bi maT­Tan mWid­ro kon­taqts am­ya­re­ben.

3. kon­f­liq­tis mo­na­wi­le Ti­To­e­u­li mxa­re kis­ru­lobs val­de­bu­le­bas ga­na­xor­ci­e­los sa­kon­t­ro­lo jgu­fe­bis mi­er da­fiq­si­re­bu­li mi­si for­mi­re­be­bis mi­er daS­ve­bu­li cec­x­lis Sew­y­ve­tis re­Ji­mis ne­bis­mi­e­ri dar­R­ve­vis aR­k­ve­Tis da­u­yov­ne­be­li, efeq­ti­a­ni Ro­nis­Zi­e­ba­ni, ope­ra­ti­u­li re­a­gi­re­ba mo­ax­di­nos sa­kon­t­ro­lo jgu­fe­bis re­ko­men­da­ci­eb­sa da wi­na­da­de­beb­ze.

kon­f­liq­tis mo­na­wi­le mxa­re­Ta am Se­Tan­x­me­biT na­kis­ri val­de­bu­le­be­bis dar­R­ve­vis Sem­T­x­ve­ve­bi un­da ec­no­bos ga­er­Ti­a­ne­bu­li ere­bis or­ga­ni­za­ci­a­sa da ev­ro­pis uSiS­ro­e­bi­sa da Ta­nam­S­rom­lo­bis TaT­birs.

4. 1993 wlis 5 ag­vis­tom­de iq­m­ne­ba af­xa­zeT­Si vi­Ta­re­bis mo­wes­ri­ge­bis ga­er­Ti­a­ne­bu­li ko­mi­sia. mis de­bu­le­bas am­t­ki­ce­ben mxa­re­e­bi. ko­mi­si­is mu­Sa­o­ba­Si mo­na­wi­le­o­ben ga­er­Ti­a­ne­bu­li ere­bis or­ga­ni­za­ci­is, ev­ro­pis uSiS­ro­e­bi­sa da Ta­nam­S­rom­lo­bis TaT­bi­ris war­mo­mad­gen­le­bi da meT­val­yu­re­ni ma­Ti Se­Tan­x­me­biT.

5. mxa­re­ebs sa­Wi­rod mi­aC­ni­aT kon­f­liq­tis zo­na­Si mi­iw­vi­on da ga­mo­i­ye­non sa­er­Ta­So­ri­so meT­val­yu­re­ni da sam­S­vi­do­bo Za­le­bi. amas­Tan mxed­ve­lo­ba­Sia, rom sa­er­Ta­So­ri­so sam­S­vi­do­bo Za­le­bis ric­x­vi da Se­mad­gen­lo­ba ga­ni­saz­R­v­re­ba ga­er­Ti­a­ne­bu­li ere­bis or­ga­ni­za­ci­is ge­ne­ra­lur mdi­van­Tan da uSiS­ro­e­bis sab­Wos­Tan kon­sul­ta­ci­e­bis Sem­deg, Tu mxa­re­Ta Tan­x­mo­ba iq­ne­ba.

6. iw­ye­ba kon­f­liq­tis zo­nis eta­pob­ri­vi de­mi­li­ta­ri­za­cia.

kon­f­liq­tis zo­na­Si da­u­yo­neb­liv Se­di­an sa­er­Ta­So­ri­so meT­val­yu­re­ni da cec­x­lis Sew­y­ve­tis Sem­deg 10-15 dRis gan­mav­lo­ba­Si af­xa­ze­Tis te­ri­to­ri­i­dan gav­len sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kis Se­i­a­ra­Re­bu­li for­mi­re­be­bi.

ama­ve va­deb­Si un­da da­i­Sa­los da af­xa­ze­Ti­dan ga­mo­vid­nen kon­f­liq­tis zo­na­Si myo­fi Se­i­a­ra­Re­bu­li for­mi­re­be­bi, jgu­fe­bi da pi­re­bi.

ma­gis­t­ra­lu­ri gze­bis, mniS­v­ne­lo­va­ni obi­eq­te­bis da­sa­ca­vad, mos­ko­vis 1992 wlis 3 seq­tem­b­ris Sex­ved­ris Se­ma­ja­me­be­li do­ku­men­tis Se­sa­ba­mi­sad, kon­f­liq­tis zo­na­Si ad­gi­lob­ri­vi mo­sax­le­o­bi­sa­gan iq­m­ne­ba sa­qar­T­ve­los mxa­ris Si­na­ga­ni ja­re­bis na­wi­li, ro­me­lic ya­zar­ma­Si da­bi­nav­de­ba. Sem­deg es qve­da­na­yo­fi Si­na­ga­ni ja­re­bis aR­niS­nul pol­k­Tan er­Tad Se­va af­xa­ze­Tis mra­va­le­ro­va­ni Si­na­ga­ni ja­re­bis Se­mad­gen­lo­ba­Si.

af­xa­ze­Tis mxa­ris Se­i­a­ra­Re­bu­li for­mi­re­be­bi Sev­len Si­na­ga­ni ja­re­bis pol­k­Si, ro­me­lic ga­da­dis ya­zar­mul mdgo­ma­re­o­ba­ze da vi­Ta­re­bis sru­li mas­S­ta­biT mo­wes­ri­ge­bam­de Se­as­ru­lebs Si­na­ga­ni ja­re­bi­saT­vis da­ma­xa­si­a­Te­bel fun­q­ci­ebs (ma­gis­t­ra­lu­ri gze­bis, mniS­v­ne­lo­va­ni obi­eq­te­bis dac­va).

yve­la aR­niS­nu­li moq­me­de­ba xor­ci­el­de­ba ga­er­Ti­a­ne­bu­li ko­mi­si­is meT­val­yu­re­o­biT.

mdi­na­re­eb­ze gu­mis­Ta­ze, fso­u­sa da en­gur­ze dge­bi­an sa­er­Ta­So­ri­so meT­val­yu­re­ni.

cec­x­lis Sew­y­ve­tis­Ta­na­ve sa­zo­ga­do­eb­ri­vi wes­ri­gis da­sa­ca­vad kon­f­liq­tis zo­na­Si iq­m­ne­ba mra­va­le­ro­va­ni mi­li­cia, rom­lis Se­mad­gen­lo­bas, ricxvs gan­saz­R­v­ra­ven mxa­re­e­bi.

cec­x­lis Sew­y­ve­tis re­Ji­mi­sa da mar­T­l­wes­ri­gis da­sa­ca­vad ga­mo­ye­ne­bu­li iq­ne­ba sa­er­Ta­So­ri­so sam­S­vi­do­bo Za­le­bi, ag­reT­ve, ga­er­Ti­a­ne­bu­li ere­bis or­ga­ni­za­ci­as­Tan kon­sul­ta­ci­iT, kon­f­liq­tis zo­na­Si dro­e­biT gan­la­ge­bu­li ru­se­Tis sa­ja­ri­so kon­tin­gen­ti.

kon­f­liq­tis mo­na­wi­le mxa­re­e­bi uz­run­vel­yo­fen mra­va­le­ro­va­ni mo­sax­le­o­bis uf­le­ba­Ta dac­vas.

gan­xor­ci­el­de­ba mud­miv sac­xov­re­bel ad­gi­leb­Si ltol­vil­Ta dab­ru­ne­bis, maT­T­vis dax­ma­re­bis ga­we­vis Ro­nis­Zi­e­ba­ni. ltol­vil­Ta prob­le­mas­Tan da­kav­Si­re­bu­li amo­ca­ne­bis ope­ra­ti­u­li ga­daw­y­ve­ti­saT­vis ga­er­Ti­a­ne­bu­li ko­mi­sia qmnis spe­ci­a­lur jgufs.

7. af­xa­ze­Tis te­ri­to­ri­a­ze dro­e­biT myo­fi ru­se­Tis ja­re­bi ica­ven mkacr ne­it­ra­li­tets.

ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is sa­ja­ri­so for­mi­re­be­bi­sa da sa­saz­R­v­ro ja­re­bis dro­e­bi­Ti yof­nis sta­tuss, fun­q­ci­o­ni­re­bis pi­ro­bebs, gay­va­nis va­deb­sa da wess gan­saz­R­v­ra­ven cal­ke­u­li sa­xel­Sek­ru­le­bo do­ku­men­te­bi.

mxa­re­e­bi uz­run­vel­yo­fen ru­se­Tis sam­xed­ro mo­sam­sa­xu­re­Ta da ma­Ti oja­xe­bis wev­r­Ta usaf­r­Txoe­bas.

8. mos­ko­vis 1992 wlis 3 seq­tem­b­ris Sex­ved­ris Se­ma­ja­me­be­li do­ku­men­tis Se­sa­ba­mi­sad, mxa­re­e­bi Seq­m­ni­an af­xa­zeT­Si xe­li­suf­le­bis ka­no­ni­e­ri or­ga­no­e­bis nor­ma­lu­ri saq­mi­a­no­bis ga­nax­le­bis pi­ro­bebs.

9. kon­f­liq­tis mo­na­wi­le mxa­re­e­bi ga­er­Ti­a­ne­bu­li ere­bis or­ga­ni­za­ci­is egi­di­Ta da ru­se­Tis xel­Sew­yo­biT da­u­yo­neb­liv ga­nag­r­Zo­ben mo­la­pa­ra­ke­bas af­xa­zeT­Si kon­f­liq­tis sru­li mas­S­ta­biT mo­wes­ri­ge­bis Se­sa­xeb Se­Tan­x­me­bis mo­sam­za­deb­lad.

Se­Tan­x­me­ba­Si ai­sa­xe­ba mSvi­do­bis dac­vis, kon­f­liq­tis zo­nis de­mi­li­ta­ri­za­ci­is, sa­er­Ta­So­ri­so sam­S­vi­do­bo Za­le­bis ga­mo­ye­ne­bis, eko­no­mi­ku­ri cxov­re­bis mog­va­re­bis, mar­T­l­wes­ri­gis dac­vis, mSvi­do­bi­a­ni mo­sax­le­o­bis wi­na­aR­m­deg da­na­Sa­u­lis Cam­den pir­Ta sis­x­lis sa­mar­T­lis pa­su­xis­ge­ba­Si mi­ce­mis, mud­miv sac­xov­re­bel ad­gi­leb­Si ltol­vil­Ta dab­ru­ne­bis, ada­mi­a­ni­sa da erov­nul um­ci­re­so­ba­Ta uf­le­be­bis dac­vis, af­xa­ze­Tis po­li­ti­ku­ri sta­tu­si­sa da sa­xel­m­wi­fo­eb­ri­vi wyo­bis uz­run­vel­yo­fis ga­ran­ti­a­Ta prin­ci­pu­li sa­kiT­xe­bi.

10. am Se­Tan­x­me­bis mo­na­wi­le­ni val­de­bu­le­bas kis­ru­lo­ben, ar ga­mo­i­ye­non mi­si de­bu­le­be­bi, cec­x­lis Sew­y­ve­tis re­Ji­mi, moq­me­de­bi­saT­vis, ro­mel­mac Se­iZ­le­ba zi­a­ni mo­u­ta­nos Ti­To­e­u­li maT­ga­nis in­te­re­sebs.

sa­qar­T­ve­los sa­xe­liT v. go­gu­a­Ze.

af­xa­ze­Tis sa­xe­liT s. jin­jo­lia.

ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is sa­xe­liT a. ko­zi­re­vi.

1993 wlis 27 iv­li­si.

(ga­ze­Ti “sa­qar­T­ve­los res­pub­li­ka~, # 164, 1993 wlis 29 iv­li­si)