2001 wlis 14 agvistos oqmis danarTi

ukanonod dakavebul pirTa sia

qarTul mxares

1. b-ni aruTiniani, 2. b-ni slavik qvarCia, 3. b-ni qvarCia (Zma), 4. b-ni poliakovi,

5. b-ni poliakovi, 6. b-ni givi xarCilava, 7. b-ni mixolaJini.

afxazur mxares

1. b-ni vaxtang laSkovi, 2. b-ni zurab zarandia, 3. b-ni Temur facia,

4. b-ni Cafrava, 5. b-ni evstrax sotkilava, 6. b-ni Jilver ZinZava, 7. b-ni xviCa ZinZava,

8. b-ni goCa ZinZava, 9. b-nibadri canava, 10. b-ni givi beraia, 11. b-ni merab gogilava,

12. b-ni arnet Sonia.

(konfliqtebis mogvarebis sakiTxebSi saxelmwifo ministris aparatis arqivi. sakuTari Targmani)