qar­Tu­li da af­xa­zu­ri mxa­re­e­bis ga­lis Sex­ved­ris oq­mi

2001 wlis 14 ag­vis­tos ga­lis ra­i­on­Si Sed­ga qar­Tu­li da af­xa­zu­ri mxa­re­e­bis Sex­ved­ra ga­e­ros ge­ne­ra­lu­ri mdiv­nis spe­ci­a­lu­ri war­mo­mad­gen­lis, ba­to­ni di­ter bo­de­nis Tav­m­j­do­ma­re­o­biT, ga­e­ros mTa­va­ri sam­xed­ro meT­val­yu­ris, ge­ne­ral a. a. baj­vi­sa da dsT-s ko­leq­ti­u­ri sam­S­vi­do­bo Za­le­bis sar­d­lis ge­ne­ral n. si­dor­Cen­kos mo­na­wi­le­o­biT.

Sex­ved­ris dros mxa­re­e­bi Se­Tan­x­m­d­nen mi­e­RoT Sem­de­gi Ro­nis­Zi­e­be­bi:

1. 2000 wlis 11 iv­li­sis oq­mis sa­fuZ­vel­ze dsT ko­leq­ti­u­ri sam­S­vi­do­bo Za­le­bi da ga­e­ros meT­­val­yu­re­Ta mi­sia er­Ti kvi­ris va­da­Si Se­a­mow­me­ben uSiS­ro­e­bis zo­na­Si myo­fi mxa­re­e­bis Se­i­a­ra­­Re­bul for­mi­re­ba­Ta ra­o­de­no­bas.

2. Seq­m­nil si­tu­a­ci­as­Tan da­kav­Si­re­biT mxa­re­e­bi mo­u­wo­de­ben dsT sam­S­vi­do­bo Za­lebs uf­ro aq­ti­u­rad aa­moq­me­don Ta­vi­an­Ti man­da­tis de­bu­le­ba­ni, rom­le­bic Se­e­xe­ba Ro­nis­Zi­e­ba­Ta mi­Re­bas Za­la­do­bis, te­ro­ri­sa da di­ver­si­e­bis wi­na­aR­m­deg.

3. mxa­re­e­bi ga­a­aq­ti­u­re­ben brZo­las uka­no­no Se­i­a­ra­Re­bul jgu­feb­Tan da pi­reb­Tan, rom­le­bic moq­me­de­ben usaf­r­T­xo­e­bis zo­na­Si. am miz­niT mxa­re­Ta sa­mar­Tal­dam­ca­vi or­ga­no­e­bi ga­na­xor­ci­e­le­ben in­for­ma­ci­is gac­v­las.

4. mxa­re­e­bis sa­mar­Tal­dam­ca­vi or­ga­no­e­bi mi­i­Re­ben zo­mebs uka­no­nod da­ka­ve­bu­li pi­re­bis ad­gil­sam­yo­fe­lis da­sad­ge­nad da Ta­vi­an­Ti dac­vis qveS maT asay­va­nad Se­sa­ba­mi­si mxa­ris war­mo­mad­gen­le­bi­saT­vis Sem­d­go­mi ga­da­ce­mis miz­niT...

aTi dRis va­da­Si mxa­re­e­bis sa­mar­Tal­dam­ca­vi or­ga­no­e­bis war­mo­mad­gen­le­bi ga­mar­Ta­ven Sex­ved­ras Ro­nis­Zi­e­ba­Ta mi­Re­bis Ta­o­ba­ze in­for­ma­ci­is gac­v­li­saT­vis.

saqar­Tvelos mxa­ris sa­xe­liT ba­to­ni mal­xaz ka­ka­ba­Ze.

af­xa­zeTis mxa­ris sa­xe­liT ge­ne­ral-ma­i­o­ri ra­ul xa­jin­ba.

ga­e­ro­sagan ba­to­ni di­ter bo­de­ni.

dsT-s ko­leq­ti­u­ri sam­S­vi­do­bo

Za­le­bi­sagan  ge­ne­ral-ma­i­o­ri ni­ko­loz si­do­ri­Ce­vi.

(sa­qar­T­ve­los gan­sa­kuT­re­bul saq­me­Ta mi­nis­t­ris apa­ra­tis ar­qi­vi. sa­ku­Ta­ri Tar­g­ma­ni)