oq­mi sa­qar­T­ve­losa da ru­se­Tis fe­de­ra­ci­as So­ris sa­vi­zo re­Ji­mis Se­mo­Re­bis sa­kiT­x­ze sa­qar­T­ve­losa da ru­se­Tis mxa­re­Ta eq­s­per­te­bis sa­kon­sul­ta­cio Sex­ved­ri­sa

(...)

ru­se­Tis mxa­re sa­qar­T­ve­los mxa­ris mi­er or­m­x­riv da mra­val­m­x­riv Se­Tan­x­me­ba­Ta da xel­Sek­ru­le­ba­Ta, te­ro­riz­m­Tan, uka­no­no mig­ra­ci­as­Tan da or­ga­ni­ze­bul da­na­Sa­ul­Tan brZo­lis ga­aq­ti­u­re­bis au­ci­leb­lo­bis, ag­reT­ve sa­qar­T­ve­los mxa­ris mi­er wa­mo­ye­ne­bu­li sa­vi­zo re­Ji­mis ide­is (rom­lis av­to­re­bi ari­an ba­to­ne­bi r. ada­mia da v. Cxe­i­Ze) gaT­va­lis­wi­ne­biT da­Ji­ne­biT mo­iT­xovs srul­mas­S­ta­bi­an mo­la­pa­ra­ke­ba­Ta daw­ye­bas ru­se­Tis fe­de­ra­ci­a­sa da sa­qar­T­ve­los So­ris mo­qa­la­qe­Ta mi­mos­v­lis sa­vi­zo re­Ji­mis sa­kiT­x­ze. sa­vi­zo re­Ji­mis Se­mo­Re­ba xels Se­uw­yobs or­m­x­ri­vi ur­Ti­er­To­bis da­de­bi­Tad gan­vi­Ta­re­bas.

(...)

sa­qar­T­ve­los mxa­re ... ar izi­a­rebs azrs sa­qar­T­ve­los mxri­dan sa­er­Ta­So­ri­so-sa­mar­T­leb­riv ga­re­mo­e­ba­Ta ra­i­me ar­se­bi­Ti dar­R­ve­vis Se­sa­xeb da xazs us­vams, rom ru­se­Tis mxa­ris ze­mo­aR­niS­nu­li das­k­v­ne­bi ar aris sak­ma­ri­si sa­fuZ­ve­li sa­vi­zo re­Ji­mis Se­mo­Re­bi­saT­vis.

(...)

3. sa­qar­T­ve­los mxa­res mi­aC­nia, rom sa­qar­T­ve­lo­sa da ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is sa­xel­m­wi­fo saz­R­var­ze sa­mar­T­leb­riv sa­fuZ­vel­ze mxo­lod er­Ti gam­S­ve­bi pun­q­tis fun­q­ci­o­ni­re­bis faq­ti da kon­f­liq­tu­ri zo­ne­bis far­g­leb­Si sa­qar­T­ve­lo­sa da ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is saz­R­v­ris mo­nak­veT­ze je­ro­va­ni or­m­x­ri­vi kon­t­ro­lis arar­se­bo­ba ar CaS­lis ru­se­Tis mxa­ris mi­er Se­mo­Ta­va­ze­bu­li sa­vi­zo re­Ji­mis miz­ne­bi­sa da amo­ca­ne­bis praq­ti­ku­li re­a­li­ze­bis Se­saZ­leb­lo­bas.

Tbi­li­si, 2000 wlis 20 ap­ri­li.

sa­qar­T­ve­los mxa­ris sa­xe­liT z. Ti­ni­kaS­vi­li. ru­se­Tis mxa­ris sa­xe­liT m. tor­Si­ni.

(sa­qar­T­ve­los sa­ga­reo saq­me­Ta sa­mi­nis­t­ros ar­qi­vi. sa­ku­Ta­ri Tar­g­ma­ni)