oq­mi cec­x­lis Sew­y­ve­tis, Se­i­a­ra­Re­bul for­mi­re­ba­Ta da­So­ri­So­re­bi­sa da Za­lis­mi­e­ri moq­me­de­be­bis da­uS­veb­lo­bis ga­ran­ti­a­Ta Se­sa­xeb

1. mxa­re­e­bi kis­ru­lo­ben     val­de­bu­le­bas     Sew­y­vi­ton     cec­x­li 1998    wlis    26    ma­i­sis    di­lis 6      sa­a­Ti­dan.

2. mxa­re­e­bi kis­ru­lo­ben val­de­bu­le­bas da­iw­yon da­pi­ris­pi­re­bul for­mi­re­ba­Ta da­So­ri­So­re­ba cec­x­lis Sew­y­ve­tis mo­men­ti­dan­ve.

af­xa­zu­ri mxa­re kis­ru­lobs val­de­bu­le­bas 1998 wlis 26 ma­i­sis dRis 9-dan 13 sa­a­Tam­de ga­lis ra­i­o­ni­dan ga­iy­va­nos Zal­Ta da­ma­te­bi­Ti kon­ti­gen­ti, ro­me­lic Sey­va­ni­li iyo mi­li­ci­is saS­ta­to

gan­ri­giT gaT­va­lis­wi­ne­bu­li ra­o­de­no­bis da­ma­te­biT.

qar­Tu­li mxa­re kis­ru­lobs val­de­bu­le­bas 1998 wlis 26 ma­i­sis 9-dan 13 sa­a­Tam­de ga­lis ra­i­o­ni­dan ga­iy­va­nos yve­la Se­i­a­ra­Re­bu­li for­mi­re­ba.

3. mxa­re­Ta mi­er na­kis­ri val­de­bu­le­be­bis Ses­ru­le­bis ga­kon­t­ro­le­bis miz­niT mxa­re­e­bis, ga­e­ros sam­xed­ro meT­val­yu­re­Ta mi­si­is da dsT-s sam­S­vi­do­bo Za­le­bis war­mo­mad­ge­nel­Ta mo­na­wi­­le­o­biT Se­iq­m­ne­ba spe­ci­a­lu­ri jgu­fe­bi, rom­le­bic Se­Tan­x­me­bu­li sqe­mis mi­xed­viT da­iw­ye­ben mu­Sa­o­bas cec­x­lis Sew­y­ve­tis­Ta­na­ve, rac ga­lis ra­i­on­Si us­w­ra­fe­si dab­ru­ne­bis pi­ro­bebs Se­uq­m­nis mSvi­do­bi­an mo­sax­le­o­bas, ro­mel­mac sab­r­Zo­lo moq­me­de­be­bis ga­mo da­to­va iqa­u­ro­ba.

4. af­xa­zu­ri mxa­re kis­ru­lobs val­de­bu­le­bas, ar da­uS­vas ka­non­sa­wi­na­aR­m­de­go Za­lis­mi­e­ri moq­me­de­be­bi ga­lis ra­i­o­nis mSvi­do­bi­a­ni mo­sax­le­o­bis mi­marT.

qar­Tu­li mxa­re kis­ru­lobs val­de­bu­le­bas, mi­i­Ros efeq­ti­a­ni zo­me­bi af­xa­ze­Tis te­ri­to­ri­a­ze te­ro­ris­tu­li da di­ver­si­u­li jgu­fe­bis, Se­i­a­ra­Re­bu­li for­mi­re­be­bi­sa da pi­re­bis SeR­we­vis aR­sak­ve­Ta­vad.

am miz­niT, sa­ko­or­di­na­cio sab­Wos ga­daw­y­ve­ti­le­ba­Ta Se­sa­ba­mi­sad, mxa­re­e­bi da­u­yo­neb­liv Seq­m­ni­an au­ci­le­bel me­qa­niz­mebs, rom­leb­Sic mo­na­wi­le­o­bas mi­i­Re­ben mxa­re­e­bi, sa­qar­T­ve­lo­Si ga­­e­ros meT­val­yu­re­Ta mi­si­i­sa da dsT-s sam­S­vi­do­bo Za­le­bis war­mo­mad­gen­le­bi.

af­xaz­Ta mxa­ris sa­xe­liT s. Sam­ba, a. kCa­Ci.

sa­qar­T­ve­los mxa­ris sa­xe­liT i. me­na­Ra­riS­vi­li, k. Tar­ga­ma­Ze.

dsT ko­leq­ti­u­ri sam­S­vi­do­bo Za­le­bi­sa­gan s. ko­rob­ko.

ga­e­ro­sa­gan ge­ne­ra­lu­ri mdiv­nis spe­ci­a­lu­ri war­mo­mad­ge­ne­li l. bo­ta.

gag­ra, 1998 w 25 ma­i­si.

 (af­xa­ze­Tis sa­kiT­xi ofi­ci­a­lur do­ku­men­teb­Si. sa­qar­T­ve­los sa­ka­non­m­deb­lo, aR­mas­ru­le­be­li xe­­li­suf­le­ba, sa­er­Ta­So­ri­so or­ga­ni­za­ci­e­bi. 1989-1999 w. w. na­wi­li I I. 1995 -1999 w. w.,av­to­re­bi da sa­re­daq­cio ko­le­gia: vax­tang yol­ba­ia, Te­i­mu­raz Wax­ra­kia, ra­fi­el ge­lan­tia, da­viT la­cuz­ba­ia. Tbi­li­si, 2000, gv. 210-211, sa­ku­Ta­ri Tar­g­ma­ni)