2005 wlis 12 maiss maRal doneze galis Sexvedris oqmi uSiSroebis sakiTxebze

2005 wlis 12 maiss gaeros generaluri mdivnis specialurma warmomadgenelma haidi taliavinma uSiSroebis sakiTxebze maRal doneze Sexvedra moiwvia gaeros damkvirvebelTa galis seqtoris StabSi. qarTul delegacias xelmZRvanelobda batoni giorgi xaindrava. afxazeTis delegacias xelmZRvanelobdabatoni sergei Samba. dsT-s samSvidobo Zalebs warmoadgenda sergei Cabani. gaeros samxedro damkvirveblebs warmoadgenda mTavari samxedro damkvirvebeli, general-maiori husein ahmed eisa gobaSi.

sxdoma mimdinareobda generaluri mdivnis specialuri warmomadgenlis TavmjdomareobiT. monawileebma miiRes maRali donis Sexvedris Semdegi dRis wesrigi:

1. cecxlis Sewyvetisa da mxareTa daSoriSorebis moskovis 1994 wlis SeTanxmebisa da valdebulebebis Sesrulebis uzrunvelyofis RonisZiebebi, romlebic exeba uSiSroebas konfliqtis zonaSi.

2. konfliqtis zonaSi saerTo uSiSroebisa da mxareebs Soris TanamSromlobis uzrunvel≠yofis RonisZiebebi.

3. sxvadasxva

mxareebi SeTanxmdnen Semdegze:

1. mieceT gaeros meTvalyureTa misias da dsT-s koleqtiur samSvidobo Zalebs am wlis 26 maisamde uSiSroebis zonasa da SeiaraRebis SezRudvis zonaSi samarTaldamcavi struqturebisa da sxva SeiaraRebuli formirebebis samsaxurebrivi dokumentebis nimuSebi da informacia maTi ricxobrivi raodenobis Sesaxeb;

2. Seiqmnas jgufi yoveli mxarisagan sam-sami warmomadgenliT uSiSroebis zonaSi operatiuli monitoringisaTvis da waredginos sia gaeros meTvalyureTa misias da dsT-s koleqtiuri samSvidobo Zalebs am wlis 19 maisamde;

3. ganxorcieldes informaciisa da konfliqtis zonaSi, gansakuTrebiT galis raionSi danaSaulobebis Camdeni pirebis siis operatiuli da regularuli gacvla, maTi dasakaveblad da maTze sisxlis samarTlis saqmis aRsaZravad drouli zomebis miRebisaTvis.

4. gaeros meTvalyureTa misias am wlis 26 maisamde warudginon TavianTi winadadebebi konfliqtis zonaSi cxeli satelefono xazis dasadgmelad;

5. aqtiurad iTanamSromlon faqtebis gamoZiebis erToblivi jgufis farglebSi, misi muSaobis efeqtianobis amaRlebis mizniT;

6. Semdeg maRal doneze Sexvedraze ganxilul iqnes mxareTa SeiaraRebuli formirebebis struqturebis raodenobrivi Semadgenlobis Semcirebis sakiTxi, maT SorissamarTaldamcavi organoebis ricxovneba uSiSroebis zonaSi da SeiaraRebis SezRudvis zonaSi.

7. orive mxaris samarTaldamcavi struqturebis poziciebs Soris minimaluri daSoreba Zal≠Ta daSoriSorebis xazidan ganisazRvros Sesabamisad 650 metriT damxareebis samar≠Tal≠damcavi struqturebis poziciebsa da dsT-s koleqtiuri samSvidobo Zalebis saguSagoebs Soris 500 metridan.

8. orive mxarem daadastura TavianTi ganzraxva imuSaon arsebuli meqanizmebis gamo≠ye≠ne≠biT, konfliqtis zonaSi adamiani uflebebTan dakavSirebiT situaciis gamosworebisaTvis, ag≠reTve Tavi Seikavon saomari propagandisa da ritorikisagan;

9. uzrunvelyofil iqnes da mxari daeWiros saerTaSoriso organizaciebis warmomad≠genlebs, romlebic monawileoben konfliqtis zonaSi SeTanxmebuli, evropis kavSiris dafi≠nansebuli da gaeros damkvirvebelTa misiis da gaeros ganviTarebis programis mier ganxo≠rcilebulis CaTliT, proeqtebis realizebaSi;

10. gagrZeldes enguris xidis gavliT avtobusis xazisproeqtis konkretuli ganxorci≠elebis sakiTxis ganxilva rogorc gaeros meTvalyureTa misiis da dsT-s koleqtiuri sam≠Svidobo Zalebis humanitaruli RonisZieba;

11. saqarTvelos mxarem gamoxata mzadyofna moiZios da waradginos HALLO TRUST danaRmuli velebis Sesaxeb aucilebeli informacia.

12. SemTanxmebeli Sexvedris Catarebis Sedegebis mixedviT ganisazRvros uSiSroebis sakiTxebze maRal doneze Semdgomi Sexvedris aucilebloba da Catarebis vada.

13. mxareebi SeTanxmdnen uaxloes droSi kodoris xeobaSi patrulirebis ganaxlebis aucileblobaze.

orive mxarem miiRo —Ō√—-is winadadeba uSiSroebis garantiebis sakiTxebze momdevno Sexvedra, dadgenili formatiT, Caataron ama wlis Sua ivnisSi.

(konfliqtebis mogvarebis sakiTxebSi†† saxelmwifo ministris aparatis arqivi. sakuTari Targmani)