qarTul da afxazur mxareebs Soris ndobis ganmtkicebis moqmedebaTa programis  danarTi

ndobis konkretuli zomebis es CamonaTvali momzadebulia 2001 wlis 15-16 marts Cata­rebul ialtis Sexvedraze gamoTqmul winadadebaTa safuZvelze. mocemuli CamonaTvali ar aris amomwuravi da misasalmebeli iqneba mxareTa sxva winadadebebi. SemoTavazebuli zomebi sa­rekomendacioa Semdgomi moqmedebebisaTvis.

mxareebi SeTanxmdnen, rom SesaZleblobebi, romlebic Seexebian am zomebis realizacias, ganxilulni iqnebian sakoordinacio sabWos uaxloes sxdomaze. TiToeuli mxare werilobiTi formiT da specialur warmomadgenels droulad Seatyobinebs, qarTul da afxazur mxareebs Soris ndobis ganmtkicebis moqmedebaTa programis 3 punqtis Sesabamisad daniSnuli warmomad­genlis saxels.

1. organizebul iqnes orive mxaris axalgazrdobis warmomadgenlebis Sexvedra winandal­Si.

2. organizebul iqnes orive mxaris sxvadasxva politikuri wreebis warmomadgenelTa Sex­vedra.

3. xeli Seewyos ori mxaris omis veteranTa da invalidTa organizaciebis      TanamSromlo­bas.

4. xeli Seewyos mxareTa uxucesebis Sexvedrebis gagrZelebas.

5. xeli Seewyos orive mxaris axalgazrda mecnierTa seminarebis Catarebas Tbilisis politikuri kvlevebis skolis proeqtebis farglebSi.

6. organizebul iqnes mxareTa universitetebisa da sxva umaRlesi saswavleblebis stu­dentTa, xelmZRvanelTa da maswavlebelTa, maT Soris istorikosTa Sexvedrebi, samecniero kav­Sirebis aRdgenis, informaciis da leqciebis gacvlis mizniT.

7. xeli Seewyos Tbilisisa da soxumis biblioTekebis xelmZRvanelTa kontaqtebis gagrZe­le­bas.

8. organizebul iqnes mxareTa mweralTa kavSirebis warmomadgenelTa Sexvedrebi.

9. xeli Seewyos iniciativas ”soxumxelsawyos” saqmianobis aRdgenis Sesaxeb orive mxaris war­momadgenelTa monawileobiT.

10. xeli Seewyos orive mxaris  aviosawarmoebis warmomadgenelTa Sexvedrebis gag­rZe­le­bas.

11.  gagrZeldes mWidro TanamSromloba soxumis fizika-teqnikuri institutis terito­ri­aze arsebuli radioaqtiuri narCenebis Senaxvis usafrTxo adgilebSi gadatanis sakiTxze.

12. mogvardes mxareTa TanamSromloba meRvineobis dargSi.

13. mxardaWera gaewios masobrivi informaciis saSualebebiT urTierTgagebis procesebis gaSuqebas mxareebs Soris ndobis ganmtkicebis moqmedebaTa programis Sesrulebis farglebSi, maT Soris, sakoordinacio sabWos, misi samuSao jgufebis, ormxrivi qarTul-afxazuri sakoor­di­nacio komisiis qmedebas, aseve arasamTavrobo organizaciebis qmedebas erToblivi proeq­tebis ganxorcielebaSi ekonomikis, kulturis, ganaTlebis da sxva dargSi.

14. gafarTovdes gazeTebis gacvla qarTul da afxazur mxareebs Soris mxareTa mier ”saqarTvelos respublikis” da “afsnis” egzempliarebis Tanabari raodenobis erTmaneTisaTvis gadacemis gziT, gaerosa da euTos finansuri da materialuri xelSewyobiT.

15. informaciis ufro operatiuli gacvlis mizniT, aRmouCinon teqnikuri mxardaWera pirdapiri eleqtronuli kavSiris damyarebaSi “afsnipressa” da “kavkaspress” da mxareTa sxva masobrivi informaciis saSualebebs Soris gaeros mxardaWeriT.

q. ialta, 15-16 marti 2001 w.

(konfliqtebis mogvarebis sakiTxebSi saqarTvelos saxelmwifo ministris aparatis arqivi. sakuTari Targmani)