saqarTvelos respublikis kanoni saqarTvelos respublikis konstituciaSi (ZiriTad kanonSi) cvlilebebis Setanis Sesaxeb

saqarTvelos respublikis uzenaesi sabWo adgens:

saqarTvelos respublikis konstituciaSi (ZiriTad kanonSi) cvlilebebi:

(...)

4. 177-e muxli Camoyalibdes Semdegi redaqciiT:

`saqarTvelos respublikaSi Semavali avtonomiuri respublikebisa da avtonomiuri olqis prokurorebs niSnavs saqarTvelos respublikis generaluri prokurori, avtonomiuri respublikebis uzenaesi sabWoebisa da avtonomiuri olqis deputatTa wardginebiT.

raionul da saqalaqo prokurorebs niSnavs saqarTvelos respublikis generaluri prokurori~.

(...)

kanoni ZalaSia gamoqveynebisTanave.

saqarTvelos respublikis

uzenaesi sabWos Tavmjdomare z. gamsaxurdia

Tbilisi, 1990 wlis 15 noemberi

(saqarTvelos respublikis uzenaesi sabWos uwyebebi, #11, 1991, gv. 38-39)