saqarTvelos respublikis uzenaesi sabWos prezidiumis dadgenileba yornisis raionis sasamarTlos gauqmebisa da qarelis raionis sasamarTlos Semadgenlobis gansazRvris Sesaxeb

saqarTvelos respublikis uzenaesi sabWo adgens:

1. `cxinvalisa da yornisis raionebis gauqmebis Sesaxeb~ saqarTvelos respublikis 1991 wlis 27 aprilis Sesabamisad gauqmdes yornisis raionis sasamarTlo.

2. qarelis raionis sasamarTlos Semadgenloba ganisazRvros mosamarTleTa sami saStato erTeuliT.

3. daevalos saqarTvelos respublikis iusticiis saministros Seitanos Sesabamisi cvlilebebis saStato ganrigSi qarelis raionos sasamarTlos funqcionirebis uzrunvelsayofad.

saqarTvelos respublikis

uzenaesi sabWos Tavmjdomare akaki asaTiani

Tbilisi, 1991 wlis 11 ivnisi

(saqarTvelos respublikis uzenaesi sabWos uwyebebi, # 6, 1991, gv. 8)