ltol­vi­le­bi­sa da ad­gil­nac­va­li pi­re­bis ne­ba­yo­f­lo­biT dab­ru­ne­bis sa­kiT­x­Ta oT­x­m­x­ri­vi ko­mi­si­is me­o­re Sex­ved­ris mo­na­wi­le­Ta gan­c­xa­de­ba

Sex­ved­ris dros dam­t­kic­da 1994 wlis 8-9 ap­rils q. soW­Si ga­mar­Tu­li pir­ve­li sxdo­mis oq­mi.

ga­ni­saz­R­v­ra ltol­vil­Ta, ad­gil­nac­val pir­Ta ne­ba­yof­lo­biT, usaf­r­T­xo da Rir­se­u­li dab­ru­ne­bis pi­ro­be­bis Seq­m­nis pro­ce­du­ris we­se­bis Se­sa­mu­Sa­veb­lad re­ko­men­da­ci­a­Ta mom­za­de­bis, sa­in­for­ma­cio kam­pa­ni­is uz­run­vel­yo­fis, dab­ru­ne­bis, re­gis­t­ra­ci­i­sa da prog­ra­mis Se­mu­Sa­ve­bis sa­kiT­xe­bis eq­s­per­t­Ta sa­mu­Sao jgu­fe­bis Se­mad­gen­lo­ba.

mo­is­mi­nes ga­er­Ti­a­ne­bu­li ere­bis or­ga­ni­za­ci­is ltol­vi­le­bis saq­me­Ta umaR­le­si ko­mis­ris mi­si­is mox­se­ne­ba sa­qar­T­ve­los da­sav­le­Tis ra­i­o­neb­sa da af­xa­ze­Tis ga­lis ra­i­on­Si yof­nis Se­de­ge­bis Se­saxeb.

ga­ni­xi­les ltol­vil­Ta da ad­gil­nac­val pir­Ta sa­re­gis­t­ra­cio pro­ce­du­ris pro­eq­ti. ga­ni­saz­R­v­ra ko­mi­si­is mom­dev­no sxdo­mis dRis wes­ri­gi, ro­me­lic, ro­gorc es gaT­va­lis­wi­ne­bu­lia, ama wlis 11 ma­iss ga­i­mar­Te­ba q. soW­Si.

ko­mi­sia aR­niS­navs, rom, Tu ar iq­ne­bi­an sam­S­vi­do­bo Za­le­bi, ro­mel­Ta gan­la­ge­ba did­m­niS­v­ne­lo­va­ni mo­men­tia dab­ru­ne­bis pi­ro­be­bis Se­saq­m­ne­lad, ro­gorc es daT­q­ves mxa­re­eb­ma mos­kov­Si 1994 wlis 4 ap­rils, mi­si saq­mi­a­no­ba Se­iZ­le­ba Se­mo­i­far­g­los mxo­lod mo­sam­za­de­be­li mu­Sa­o­bis Ses­ru­le­biT.

Sex­ved­ram kon­s­t­ruq­ci­ul da mxa­re­Ta sru­li ur­Ti­er­T­ga­ge­bis vi­Ta­re­ba­Si Ca­i­a­ra.

Sed­ge­ni­lia q. soW­Si 1994 wlis 27 ap­rils.

qar­T­vel­Ta mxa­ris sa­xe­liT va­le­ri vaSaki­Ze.   af­xaz­Ta mxa­ris sa­xe­liT  le­o­nid  la­ker­ba­ia.

ru­se­Tis fe­de­ra­ci­is sa­xe­liT ni­ko­loz   Cul­ko­vi.

gaeros  ltolvilTa  umaR­le­si ko­mis­ris sa­xe­liT Tas­li­mur  rah­ma­ni.

(ga­ze­i “af­xa­ze­Tis xma~, #12, 1994 wlis 3-7 ma­i­si)