eleqtroenergetikis obieqtebis reabilitaciis sakiTxebze TaTbiris oqmi

engur hesi, 2003 wlis 16 maisi

aRniSnes:

1. energoobieqtebis daTvalierebis programis Sesabamisad Ria saaqcio sazogadoeba ruseTis saaqcio sazogadoeba @ees rosii@-s delegaciam daaTvaliera ZiriTadi kvanZebi da nagebobebi engur hes-is, vardnil hes-1-is, soxum hesis da maRali Zabvis sawarmos rigi obieqti.

2. aucilebelia sareabilitacio-aRdgeniTi samuSaoebis Catareba engur hes-sa da vardnil hes-ebze.

3. saqarTvelos saTbobisa da energetikis saministro, erToblivad saxelmwifo komitet @Cernomorenergo@-sTan da Ria saaqcio sazogadoeba ruseTis saaqcio sazogadoeba @ees rosii@-s monawileobiT SeimuSavebs aucilebeli saproeqto, saremonto, samontaJo da gaSveba-awyobis samuSaoebis aucilebel kompleqss, danadgarebis, saTadarigo nawilebis da masalebis miwodebis CaTvliT, romelnic uzrunvelyofen gansazRvruli parametrebiT obieqtebis eqspluataciaSi Seyvanas.

gadawyvites:

1. SeimuSaon da daamtkicon vardnil hes-1-is da engur hes-is, agreTve maRali Zabvis gadamcemi xazebis sareabilitacio-aRdgeniTi samuSaoebis biznes-gegma, pasuxismgebelni: saqarTvelos saTbobisa da energetikis saministro, saxelmwifo komiteti @Cernomorenergo@, Ria saaqcio sazogadoeba ruseTis saaqcio sazogadoeba @ees rosii@. vada: 2003 wlis ivlisi .2. ganisazRvros am energoobieqtebze warmoebuli eleqtroenergiis gasaRebis wyaroebi da meqanizmebi. pasuxismgebelni: saqarTvelos saTbobisa da energetikis saministro, saxelmwifo komiteti @Cernomorenergo@. vada: 2003 wlis ivlisi .

3. biznes-gegmis pirveli etapis realizaciis saxiT, investiciebis mozidvis, sareabilitacio-aRdgeniTi samuSaoebis Casatareblad da xangrZlivi ijaris pirobebSi engur hes-is da vardnil hes-is Semdgomi eqspluataciisaTvis, mxareebi afuZneben specialur sawarmos. pasuxismgebelni: saqarTvelos saTbobisa da energetikis saministro, sk @Cernomorenergo@, Ria saaqcio sazogadoeba ruseTis saaqcio sazogadoeba @ees rosii@. vada: 2003 wlis agvisto .

4. daidos yvela aucilebeli SeTanxmeba mxareebs da Seqmnil specialur sawarmos Soris 25 welze meti vadiT (mSenebloba(aRdgena), droebiTi sakuTreba, mmarTveloba, gadacema). pasuxismgebelni; saqarTvelos saTbobisa da energetikis saministro, saxelmwifo komiteti @Cernomorenergo@. vada: 2003 wlis agvisto.

5. engur hes-is erToblivi eqspluataciisaTvis, saqarTvelos saTbobisa da energetikis saministro da saxelmwifo komiteti @Cernomorenergo@ ganixilaven Ria saaqcio sazogadoeba ruseTis saaqcio sazogadoeba @ees rosii@-is mozidvis SesaZleblobas. pasuxismgebelni: saqarTvelos saTbobisa da energetikis saministro, sk @Cernomorenergo@. vada: 2003 wlis ivnisi.

monawileTa xelmowerebi:

Ria saaqcio sazogadoeba rss @ees rosii@-is

gamgeobisTavmjdomaris moadgile a. n. rapoporti

saxelmwifo komitet @Cernomorenergo@-s generaluri direqtori s. v. baRafSi

saqarTvelos saTbobisa da energetikis ministri d. c. mircxulava

(afxazeTis sakiTxi oficialur dokumentebSi. saqarTvelos sakanonmdeblo, aRmasrulebeli xelisufleba, saerTaSoriso organizaciebi. 2000-2003 ww, nawili I I I. 2000-2003, Semdgenlebi da saredaqcio kolegia: vaxtang yolbaia, Teimuraz Waxrakia, rafiel gelantia, daviT lacuzbaia. Tb., 2004, gv. 363-364)